Υποχρεώσεις διατροφής

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η αίτηση εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή άλλης πράξης εκδοθείσας σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο δεν δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 πρέπει να υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του οφειλέτη, ή του τόπου εκτέλεσης. (άρθρο 627Β παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση υπόκειται σε κατ’ έφεση εξέταση από το Εφετείο της Σόφιας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (άρθρο 627Β παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η απόφαση του Εφετείου της Σόφιας υπόκειται σε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (άρθρο 627Β παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (άρθρο 627a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η κεντρική αρχή είναι το:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Προστασίας Ανηλίκων και Διεθνών Υιοθεσιών

Διεύθυνση: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Βουλγαρία

Τηλ.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469,

+359 2 9237 396∙

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mpzdmo@justice.government.bg

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αποφάσεις για την άρνηση ή την αναστολή της εκτέλεσης, κατά την έννοια του άρθρου 21 του κανονισμού, λαμβάνονται από το περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) (άρθρο 627б παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Για τους σκοπούς των άρθρων 20, 28 και 40 του κανονισμού, δεκτή γίνεται η βουλγαρική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή από την κεντρική αρχή για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 59, είναι η βουλγαρική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.