Υποχρεώσεις διατροφής

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας και οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων σχετικά με τις εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στο δημοτικό δικαστήριο (općinski sud).

Οι προσφυγές κατά αποφάσεων για την κήρυξη της εκτελεστότητας υποβάλλονται στο επαρχιακό δικαστήριο (županijski sud) (δευτεροβάθμιο δικαστήριο) μέσω του δημοτικού δικαστηρίου (općinski sud), δηλαδή μέσω του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Μόλις εκδοθεί η οριστική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης για την κήρυξη της εκτελεστότητας, το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud), δηλαδή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, επιβεβαιώνει την εκτελεστότητα της απόφασης κήρυξης της εκτελεστότητας.

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα ακόλουθα:

α) τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud), σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (narodne novine), τεύχη NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19] και σύμφωνα με τον νόμο για τις περιοχές αρμοδιότητας και τις έδρες των δικαστηρίων (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 67/18)·

β) τα επαρχιακά δικαστήρια (županijski sud), σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (narodne novine), τεύχη NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19] και σύμφωνα με τον νόμο για τις περιοχές αρμοδιότητας και τις έδρες των δικαστηρίων (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 67/18).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η απόφαση επί της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναθεώρησης που υποβάλλει διάδικος (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421-428 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται πάντοτε στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, η διαδικασία ελέγχου για τους σκοπούς του άρθρου 19 του κανονισμού κινείται με αίτηση επανεξέτασης που υποβάλλει διάδικος (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421-428 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται πάντοτε στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, διάδικος μπορεί να υποβάλει αίτηση για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση στο δικαστήριο το οποίο όφειλε να είχε λάβει τα μέτρα που παρέλειψε να λάβει.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, η κεντρική αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας που είναι αρμόδια για θέματα υποχρεώσεων διατροφής είναι το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: https://mrosp.gov.hr/

Τηλέφωνο: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Φαξ: +385 1 6106 171

Hλ. ταχυδρομείο: eu-poslovi@mrosp.hr

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Στη Δημοκρατία της Κροατίας τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) είναι αρμόδια για την αναγκαστική εκτέλεση κατά την έννοια του άρθρου 21 του κανονισμού, βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (narodne novine), τεύχη NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19], όπως και βάσει του νόμου για τις περιοχές αρμοδιότητας και τις έδρες των δικαστηρίων (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 67/18).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Για τη μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 του κανονισμού, η Δημοκρατία της Κροατίας δέχεται την κροατική γλώσσα με λατινικό αλφάβητο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Οι γλώσσες τις οποίες δέχονται οι κεντρικές αρχές για την επικοινωνία τους με τις άλλες κεντρικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 59 του κανονισμού είναι οι ακόλουθες:

α) για έντυπα αιτήσεων και κοινοποιήσεων, κροατική γλώσσα

β) για άλλες μορφές επικοινωνίας, η κεντρική αρχή δέχεται, μετά από αίτηση, την κροατική ή την αγγλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.