Υποχρεώσεις διατροφής

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού, πρέπει να υποβάλλονται σε περιφερειακό δικαστήριο ή σε δικαστικό επιμελητή.

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας, κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισμού, πρέπει να ασκούνται, σύμφωνα με το άρθρο 201 και επόμενα του Ν. 99/1963 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), όπως τροποποιήθηκε, στο περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ή στο περιφερειακό δικαστήριο που είναι κατά τόπον αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 120/2001 σχετικά με τους δικαστικούς επιμελητές και τις πράξεις εκτέλεσης (Κώδικας Εκτέλεσης), όπως τροποποιήθηκε τελευταία.

Σε περίπτωση που η αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας υποβλήθηκε σε δικαστικό επιμελητή, η προσφυγή κατά της απόφασης του δικαστικού επιμελητή εκδικάζεται από το περιφερειακό δικαστήριο στην περιοχή όπου βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο εκτέλεσης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Οι διαδικασίες προσφυγής που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισμού αποτελούν προσφυγή ακύρωσης (žaloba pro zmatečnost) σύμφωνα με το άρθρο 229 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προσφυγή για νέα δίκη (žaloba na obnovu řízení) σύμφωνα με το άρθρο 228 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και έκτακτο ένδικο μέσο (dovolání) σύμφωνα με το άρθρο 236 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και για ορισμένες περιπτώσεις επίσης σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου περί ειδικής δικαστικής διαδικασίας.

Ωστόσο, το έκτακτο ένδικο μέσο δεν γίνεται αποδεκτό κατά αποφάσεων επί της ουσίας της υπόθεσης όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής.

Το δικαστήριο που αποφάνθηκε σε πρώτο βαθμό είναι αρμόδιο όσον αφορά την προσφυγή ακύρωσης και την προσφυγή για νέα δίκη. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, αρμόδιο είναι το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που προσβλήθηκε (βλ. άρθρο 235α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για τα έκτακτα ένδικα μέσα. Η διεύθυνσή του είναι η εξής: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Τσεχική Δημοκρατία.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να εκδικάσουν διαδικασίες ελέγχου για τους σκοπούς του άρθρου 19 του κανονισμού είναι τα περιφερειακά δικαστήρια που εξέδωσαν την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Το αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να εφαρμόσει το άρθρο 19 του κανονισμού απευθείας. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων που απορρίπτουν την αίτηση ελέγχου.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η κεντρική αρχή είναι η εξής:

Υπηρεσία Διεθνούς Νομικής Προστασίας των Παιδιών (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Τσεχική Δημοκρατία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: podatelna@umpod.cz

Τηλέφωνο: 00420 542 215 522

Αριθ. φαξ: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι ο αρμόδιος δημόσιος οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 3 του κανονισμού βάσει του Ν. 629/2004 σχετικά με την παροχή νομικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε, ανατέθηκαν σ’ αυτό πλήρεις αρμοδιότητες για να διασφαλίζει την παροχή νομικής αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Τσεχική Δημοκρατία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moc@msp.justice.cz

Τηλέφωνο: 00420 221 997 925

Φαξ: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Αρμόδιες αρχές όσον αφορά την εκτέλεση για τους σκοπούς του άρθρου 21 του κανονισμού είναι τα πρωτοδικεία.
Η κατά τόπον αρμοδιότητά τους διέπεται από τα άρθρα 84 έως 86 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όταν η αίτηση για την εκτέλεσης απόφασης υποβάλλεται σε πρωτοδικείο, ή από το άρθρο 45 του Κώδικα Εκτέλεσης όταν η αίτηση υποβάλλεται σε δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 του κανονισμού είναι η τσεχική και η σλοβακική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Εκτός από την τσεχική γλώσσα, η αγγλική και η σλοβακική γίνονται επίσης δεκτές από την κεντρική αρχή για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 59.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.