Υποχρεώσεις διατροφής

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό Οικογενειακού Δικαίου (Familieretshuset).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Statsforvaltningen (Εθνική Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

Email: post@familieretshuset.dk

Τηλ.: +45 7256 7000

Ιστότοπος: Familieretshuset.dk

Οι αποφάσεις του Οργανισμού Οικογενειακού Δικαίου μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων (familieret) εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων. Οι προσφυγές με αίτημα τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του Οργανισμού Οικογενειακού Δικαίου κατατίθενται στον Οργανισμό Οικογενειακού Δικαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός Οικογενειακού Δικαίου μπορεί να επανεξετάσει ο ίδιος απόφασή του, ακόμη και αν ο προσφεύγων έχει ζητήσει τον δικαστικό έλεγχό της.

Το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων λειτουργεί στο πλαίσιο του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου (byret). Βλ. http://www.domstol.dk.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Οι αποφάσεις που εκδίδει το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργανισμού Οικογενειακού Δικαίου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του εφετείου (landsret), μόνο όμως κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ένδικων Μέσων (Procesbevillingsnævnet). Το Συμβούλιο Έγκρισης Ένδικων Μέσων μπορεί να χορηγήσει άδεια για την άσκηση έφεσης κατά τέτοιας απόφασης αν πρέπει να υπάρξει κρίση επί ζητήματος αρχής ή συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης έφεσης πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων από την έκδοση της απόφασης. Ωστόσο, το Συμβούλιο μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγήσει άδεια για την άσκηση έφεσης ακόμη και αν η αίτηση υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αλλά πάντως εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων έχει αποφανθεί με διάταξη, περίπτωση στην οποία οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης είναι δύο εβδομάδων και έξι μηνών, αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις που εκδίδει το εφετείο σε δεύτερο βαθμό δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Ωστόσο, το Συμβούλιο Έγκρισης Ένδικων Μέσων μπορεί να επιτρέψει τον έλεγχο της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο (Højesteret) σε τρίτο βαθμό, αν πρέπει να υπάρξει κρίση επί ζητήματος αρχής. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στο Συμβούλιο Έγκρισης Ένδικων Μέσων εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων από την έκδοση της απόφασης. Ωστόσο, το Συμβούλιο μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγήσει άδεια για την άσκηση του ένδικου μέσου ακόμη και αν η αίτηση υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αλλά πάντως εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης. Αν το εφετείο έχει αποφανθεί με διάταξη, η εν λόγω διάταξη μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου με την άδεια του Συμβουλίου Έγκρισης Ένδικων Μέσων. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί αν το ένδικο μέσο αφορά ζητήματα αρχής. Η σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ένδικου μέσου πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο Έγκρισης Ένδικων Μέσων εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την έκδοση της διάταξης. Το Συμβούλιο Έγκρισης Ένδικων Μέσων μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χορηγήσει άδεια για την άσκηση του ένδικου μέσου ακόμη και αν η αίτηση υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αλλά πάντως εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων [δικαστηρίων οικογενειακών υποθέσεων (περιφερειακών δικαστηρίων), εφετείων και Ανώτατου Δικαστηρίου] και του Συμβουλίου Έγκρισης Ένδικων Μέσων αναρτώνται στη διεύθυνση: http://www.domstol.dk.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Άνευ εφαρμογής στη Δανία.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Το κεφάλαιο VII του κανονισμού, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών, δεν εφαρμόζεται στη Δανία βάσει των διατάξεων της συμφωνίας, της 12ης Ιουνίου 2009, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Ιουνίου 1956, περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν (στο εξής: σύμβαση των ΗΕ), το Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών (Ankestyrelsen) της Δανίας έχει οριστεί ως κεντρική αρχή αρμόδια για τις διεθνείς υποθέσεις διατροφής.

Ωστόσο, η αρχή που είναι αρμόδια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ο Οργανισμός Είσπραξης Οφειλών — Gældsstyrelsen) εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως διαμεσολαβητής όσον αφορά τις αιτήσεις για την αναγνώριση και την εκτέλεση (είσπραξη) αξιώσεων διατροφής στο εξωτερικό βάσει της σύμβασης των ΗΕ.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Άνευ εφαρμογής στη Δανία.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η αρχή που είναι αρμόδια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών (ο Οργανισμός Είσπραξης Οφειλών) εισπράττει την απαίτηση που απορρέει από την προς εκτέλεση απόφαση. Αν η απαίτηση δεν καταβληθεί, η αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

Αν, στο πλαίσιο της είσπραξης ή της εκτέλεσης, ο διάδικος που οφείλει να καταβάλει την πληρωμή αμφισβητήσει την απαίτηση, η αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραπέμπει την υπόθεση στον Οργανισμό Οικογενειακού Δικαίου, ο οποίος λαμβάνει απόφαση με την οποία μπορεί να απορρίψει ή να αναστείλει την είσπραξη ή την εκτέλεση.

Ωστόσο, η αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να λάβει απόφαση ως προς την ύπαρξη και το μέγεθος της απαίτησης αν το επίμαχο ζήτημα αφορά τη διαχείριση της απαίτησης εκ μέρους της εν λόγω αρχής. Μπορεί επίσης να αναστείλει την εκτέλεση.

Οι αποφάσεις του Οργανισμού Οικογενειακού Δικαίου μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Οργανισμός Οικογενειακού Δικαίου μπορεί να επανεξετάσει ο ίδιος απόφασή του, ακόμη και αν ο προσφεύγων έχει ζητήσει τον δικαστικό έλεγχό της.

Προσφυγές σχετικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για την είσπραξη χρεών κ.λπ., περιλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν την ύπαρξη και το μέγεθος απαιτήσεων, εφόσον το επίμαχο ζήτημα αφορά τη διαχείριση της απαίτησης εκ μέρους της αρχής αυτής, μπορούν να ασκηθούν ενώπιον της Εθνικής Φορολογικής Επιτροπής (Landsskatteretten).

Το αρμόδιο δικαστήριο εκτέλεσης και μικροδιαφορών (fogedret) αποφαίνεται σχετικά με τις ανακοπές κατά κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί από την αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκτέλεσης και μικροδιαφορών μπορούν να προσβληθούν με έφεση ενώπιον του αρμόδιου εφετείου. Αν η απαίτηση έχει οικονομική αξία που δεν υπερβαίνει τις 20 000 DKK, η απόφαση του δικαστηρίου εκτέλεσης και μικροδιαφορών μπορεί να προσβληθεί με έφεση μόνο κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ένδικων Μέσων. Κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ένδικων Μέσων, οι δευτεροβάθμιες αποφάσεις του εφετείου μπορούν να προσβληθούν με ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών, όπως και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Εθνική Φορολογική Επιτροπή, υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Συντάγματος. Αν ο προσφεύγων κατοικεί στη Δανία, το ένδικο βοήθημα για τον δικαστικό έλεγχο της σχετικής απόφασης πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του προσφεύγοντος. Αν αυτός δεν κατοικεί στη Δανία, αρμόδιο για την υπόθεση είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κοπεγχάγης. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του αρμόδιου εφετείου· η απόφαση του εφετείου μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, μόνο όμως κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων. Κατόπιν αίτησης διαδίκου, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση προς εκδίκαση στο εφετείο, αν πρέπει να υπάρξει κρίση επί ζητήματος αρχής.


Στοιχεία επικοινωνίας

Familieretshuset (Οργανισμός Οικογενειακού Δικαίου)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

Email: post@familieretshuset.dk

Τηλ.: +45 7256 7000

Ιστότοπος: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (Οργανισμός Είσπραξης Οφειλών)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Denmark

Τηλ.: +45 70157304

Ιστότοπος: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (Εθνική Φορολογική Επιτροπή)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

Email: sanst@sanst.dk

Τηλ.: +45 3376 0909

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων (περιφερειακών δικαστηρίων, εφετείων και Ανώτατου Δικαστηρίου) και του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων αναρτώνται στη διεύθυνση: http://www.domstol.dk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η Δανία δέχεται μεταφράσεις στη δανική, την ισλανδική, τη νορβηγική, τη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Άνευ εφαρμογής στη Δανία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.