Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Υποχρεώσεις διατροφής

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Αγγλία και Ουαλία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Το Οικογενειακό Δικαστήριο (Family Court) κατόπιν παραπομπής από τη μονάδα REMO, που εδρεύει στην ακόλουθη διεύθυνση:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) (Μονάδα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Αποφάσεων Διατροφής)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Τηλ.: 020 3681 2757 (μόνο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου)

+44 (0)20 3681 2757 (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)

Φαξ: 020 3681 8764

e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η διαδικασία προσβολής των αποφάσεων επί των προσφυγών είναι:

μία μόνο περαιτέρω προσφυγή επί νομικού ζητήματος, σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού δικαιοδοσίας από το δικαστήριο που εκδίκασε την πρώτη προσφυγή.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Ο Lord Chancellor (υπουργός Δικαιοσύνης) θα είναι η κεντρική αρχή και θα έχει τη συνολική πολιτική ευθύνη, αλλά τα διοικητικά καθήκοντα της κεντρικής αρχής θα ασκούνται από την:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) (Μονάδα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Αποφάσεων Διατροφής)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Τηλ.: 020 3681 2757 (μόνο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου)

+44 (0)20 3681 2757 (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)

Φαξ: 020 3681 8764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Το Οικογενειακό Δικαστήριο (Family Court) κατόπιν παραπομπής από τη μονάδα REMO, που εδρεύει στην ακόλουθη διεύθυνση:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) (Μονάδα Αμοιβαίας Εκτέλεσης Αποφάσεων Διατροφής)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Τηλ.: 020 3681 2757 (μόνο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου)

+44 (0)20 3681 2757 (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)

Φαξ: 020 3681 8764

e-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 20, 28 και 40 είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.