Υποχρεώσεις διατροφής

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, στην Εσθονία τα πρωτοδικεία (maakohus) είναι αρμόδια να εξετάζουν αιτήσεις για κήρυξη εκτελεστότητας (άρθρο 121 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, στην Εσθονία τα εφετεία (ringkonnakohus) είναι αρμόδια να εξετάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων για κήρυξη εκτελεστότητας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Στην Εσθονία, οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν όπως ορίζει το άρθρο 33 με την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου (riigikohus) (άρθρο 625 και 695-701 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία για αίτηση επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 διεξάγεται στην Εσθονία βάσει των διατάξεων άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου , της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να αναλαμβάνουν αιτήσεις επανεξέτασης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3, η κεντρική αρχή στη Δημοκρατία της Εσθονίας είναι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας

Suur-Ameerika 1, 10122 Ταλίν

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: central.authority@just.ee

Τηλέφωνο: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 21, στην Εσθονία τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εξετάζουν αιτήσεις άρνησης ή αναστολής εκτέλεσης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Σύμφωνα με τα άρθρα 20, 28 και 40, η Εσθονία δέχεται μεταφράσεις στην αγγλική επιπλέον των εγγράφων στην εσθονική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 59, η Εσθονία δέχεται να επικοινωνεί με άλλες κεντρικές αρχές τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.