Υποχρεώσεις διατροφής

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να ασχοληθεί με τα θέματα του άρθρου 27 παράγραφος 1 είναι το Πρωτοδικείο (käräjäoikeus/tingsrätt). Το δικαστήριο που εκδικάζει τις προσφυγές βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 2 είναι το Εφετείο (hovioikeus/hovrätt).

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων αυτών διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη διεύθυνση http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Το ένδικο μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 33 αφορά αναίρεση στο Ανώτατο Δικαστήριο (korkein oikeus/högsta domstolen), εάν το μέσο αυτό κριθεί παραδεκτό (όπου εφαρμόζεται, κεφάλαιο 30 άρθρα 1-5 του Κώδικα Δικονομίας).

Οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Εφετείου υποβάλλονται στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ένα πρόσωπο που επιθυμεί να αναιρεσιβάλει την απόφαση ζητά σχετική άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η άδεια για την άσκηση αναίρεσης μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν είναι σημαντική η εκδίκαση της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου σε άλλες παρεμφερείς υποθέσεις ή χάριν της ενότητας της νομικής πρακτικής. Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια για την άσκηση αναίρεσης εάν υπάρχει ειδικός λόγος εξαιτίας δικονομικού ή άλλου σφάλματος που προέκυψε στην υπόθεση και με βάση το οποίο πρέπει να ανατραπεί ή να ακυρωθεί η απόφαση, ή αν υπάρχει άλλος σημαντικός λόγος για τη χορήγηση άδειας για την άσκηση αναίρεσης.

Οι οδηγίες για την αναίρεση προσαρτώνται στην απόφαση του Εφετείου. Στις οδηγίες αναφέρονται οι λόγοι βάσει των οποίων μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άδεια για την άσκηση αναίρεσης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο αιτών τη σχετική άδεια, ώστε να εκδικαστεί η αναίρεση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η προθεσμία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος άδειας και την άσκηση της αναίρεσης ανέρχεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαδίκους η απόφαση του Εφετείου.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Οι αιτήσεις για διαδικασία ελέγχου για τους σκοπούς του άρθρου 19 υποβάλλονται στο δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση. Η διαδικασία που εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, θεσπίζεται στα άρθρα 3-5 και 14 α του κεφαλαίου 31 του Κώδικα Δικονομίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων αυτών διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη διεύθυνση http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Κεντρική αρχή της Φινλανδίας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Oikeusministeriö (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Τμήμα Διεθνούς Νομικής Συνδρομής

Box 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Κυβέρνηση)

Τηλέφωνο: 358-9-1606 7628

Φαξ: 358-9-1606 7524

Ηλεκτρονική διεύθυνση: maintenance.ca.om@gov.fi

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Φινλανδίας [Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – (KELA)], που είναι δημόσιος οργανισμός, μπορεί να εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην κεντρική αρχή [για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο ε) — Δημόσιοι οργανισμοί]. Ωστόσο, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη Φινλανδία πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten) είναι ο δημόσιος οργανισμός που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής.
Όταν το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγεί διατροφή σε δικαιούχο, ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα κεντρικής αρχής:

  • υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση απόφασης ή την αναγνώριση και την κήρυξη της εκτελεστότητας απόφασης βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 1 στοιχείο α)
  • υποβάλλει αίτηση για την εκτέλεση απόφασης που έχει ληφθεί ή αναγνωρισθεί στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 1 στοιχείο β)
  • υποβάλλει αίτηση για λήψη ειδικών μέτρων βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 1.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι τα εξής:

Kansaneläkelaitos (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Recovery Centre
PL 450

FI-00056 Kela

Φινλανδία

Τηλέφωνο: +35820 634 4940 (ιδιώτες)

+35820 634 4942 (αρχές)


Ηλεκτρονική διεύθυνση: maintenance@kela.fi

Ιστότοπος: http://www.kela.fi/

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 21 είναι ο δικαστικός επιμελητής [ulosottomies/utmätningsman (bailiff)] του τόπου διαμονής ή κατοικίας του εναγομένου. Η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό μπορεί να απευθύνεται σε οποιαδήποτε τοπική υπηρεσία εκτέλεσης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών εκτέλεσης διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη διεύθυνση http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η Φινλανδία δέχεται μεταφράσεις των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 στη φινλανδική, τη σουηδική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η Φινλανδία δέχεται τη φινλανδική, τη σουηδική και την αγγλική ως γλώσσες για την επικοινωνία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.