Υποχρεώσεις διατροφής

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η αρχή που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 είναι ο Πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου (Tribunal de grande instance).

Η αρχή που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 2 είναι το εφετείο (Cour d’appel).

Η αρχή με κατά τόπον αρμοδιότητα που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2, από τη συνήθη διαμονή του καθ’ ου η εκτέλεση ή από τον τόπο εκτέλεσης.

Η αρχή που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 2 είναι η αρχή που είναι αρμόδια για την εκδίκαση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων του δικαστή οικογενειακών διαφορών.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33 είναι η αναίρεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 973 έως 982 και 1009 έως 1031 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού είναι η έφεση, που μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του το αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Téléphone: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

Boîte fonctionnelle électronique :recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη ή του τόπου εκτέλεσης του μέτρου.Αν ο οφειλέτης κατοικεί στο εξωτερικό ή αν ο τόπος κατοικίας του είναι άγνωστος, αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης του μέτρου.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Μόνο στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Μόνο στη γαλλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.