Υποχρεώσεις διατροφής

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η αρχή που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 είναι ο Πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου (Tribunal de grande instance).

Η αρχή που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 2 είναι το εφετείο (Cour d’appel).

Η αρχή με κατά τόπον αρμοδιότητα που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2, από τη συνήθη διαμονή του καθ’ ου η εκτέλεση ή από τον τόπο εκτέλεσης.

Η αρχή που ορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 2 είναι η αρχή που είναι αρμόδια για την εκδίκαση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων του δικαστή οικογενειακών διαφορών.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33 είναι η αναίρεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 973 έως 982 και 1009 έως 1031 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού είναι η έφεση, που μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του το αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (Διεύθυνση Γάλλων πολιτών στην αλλοδαπή και προξενικής διοίκησης)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (Υπηρεσία συμβάσεων, αστικών υποθέσεων και νομικής συνδρομής)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (Υποδιεύθυνση προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (Γραφείο είσπραξης απαιτήσεων διατροφής στο εξωτερικό)

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Τηλ.: + 33 (0)1 43 17 91 99

Φαξ: +33 (0)1 43 17 81 97

Υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη ή του τόπου εκτέλεσης του μέτρου.Αν ο οφειλέτης κατοικεί στο εξωτερικό ή αν ο τόπος κατοικίας του είναι άγνωστος, αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης του μέτρου.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Μόνο στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Μόνο στη γαλλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.