Υποχρεώσεις διατροφής

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αποφάσεις επί αιτήσεων αναγνώρισης ή αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 εκδίδονται από το τμήμα οικογενειακού δικαίου του τοπικού δικαστηρίου το οποίο βρίσκεται στην έδρα ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου (Oberlandesgericht), στην περιοχή του οποίου έχει την συνήθη διαμονή του το άτομο κατά του οποίου υποβάλλεται η αίτηση ή στην περιοχή του οποίου επιδιώκεται η εκτέλεση απόφασης (συγκέντρωση αρμοδιότητας).Για την περιοχή δικαιοδοσίας του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου του Βερολίνου (Kammergericht), οι αποφάσεις λαμβάνονται από το τοπικό δικαστήριο του Pankow-Weissensee.

Εάν η διαδικασία αφορά την εκτελεστότητα συμβολαιογραφικού εγγράφου, το σχετικό έγγραφο δύναται εξίσου να κηρυχθεί εκτελεστό από συμβολαιογράφο.

Το ένδικο μέσο το οποίο, κατά την έννοια του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, μπορεί να εφαρμοστεί κατά πρωτόδικων αποφάσεων σε υποθέσεις κήρυξης εκτελεστότητας, είναι η προσφυγή (Beschwerde).Αρμόδιο δικαστήριο είναι το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο.Οι προσφυγές κατατίθενται στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Το ένδικο μέσο που προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι αυτό της αναίρεσης (Rechtsbeschwerde).Αρμόδιο είναι το ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο (Bundesgerichtshof). Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός ενός μηνός από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Ως προς την αίτηση ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19, ισχύουν κατ' αναλογία οι διατάξεις περί αποφάσεων εκδιδόμενων ερήμην (άρθρα 343 έως 346 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19, το δικαστήριο απορρίπτει με βούλευμα την αίτηση.Το βούλευμα δύναται να εκδοθεί άνευ προφορικής διαδικασίας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Κεντρική αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι το Bundesamt für Justiz (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης), με διεύθυνση:

BundesamtfürJustiz

D - 53094 Bonn

Ως κεντρική αρχή, η εν λόγω υπηρεσία δέχεται κλήσεις τηλεφωνικές και φαξ ή επαφές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλ.:

Εθνικές κλήσεις: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Διεθνείς κλήσεις: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Φαξ:

Εθνικές κλήσεις:0228/99 4 10-5202

Διεθνείς κλήσεις: +49/228/99 4 10-5202

Ηλ. ταχ.:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Για αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής, αρμόδια για την εκτέλεση αποφάσεων είναι τα Πρωτοδικεία (Amtsgerichte).Κατά τόπον αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο στην περιοχή του οποίου διεξάγεται ή έχει διεξαχθεί η διαδικασία εκτέλεσης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Όσον αφορά την μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40, μόνον η γερμανική γλώσσα είναι αποδεκτή.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η επικοινωνία του Bundesamt für Justiz, υπό την ιδιότητά του ως κεντρικής αρχής, με άλλη κεντρική αρχή (άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009) μπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εκατέρωθεν κεντρικών αρχών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.