Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Υποχρεώσεις διατροφής

Γιβραλτάρ

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γιβραλτάρ

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι:

O Clerk to the Magistrates’ Court (Γραμματέας του Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Γιβραλτάρ

Τηλ.: +350 2007 0471

Φαξ: +350 2004 0483

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των προσφυγών κατά αποφάσεων επί αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι:

Ο Clerk to the Magistrates’ Court (Γραμματέας του Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Γιβραλτάρ

Τηλ.: +350 2007 0471

Φαξ: +350 2004 0483

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Οι αποφάσεις επί των προσφυγών μπορούν να προσβληθούν:

Με προσφυγή ενώπιον του Supreme Court.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι αυτό δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Υπουργός Δικαιοσύνης

Υπουργείο Παιδείας, Δικαιοσύνης και Διεθνούς Ανταλλαγής Πληροφοριών

771 Europort

Γιβραλτάρ

Τηλ.: + 350 2005 9267

Φαξ: + 350 2005 9271

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moj@gibraltar.gov.gi

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Ο Clerk to the Magistrates’ Court (Γραμματέας του Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Γιβραλτάρ

Τηλ.: +350 2007 0471

Φαξ: +350 2004 0483

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 20, 28 και 40 είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.