Υποχρεώσεις διατροφής

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδιο Δικαστήριο που εξετάζει τις αιτήσεις για την κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2, είναι το Εφετείο όπου υπάγεται το Μονομελές Πρωτοδικείο που εξέδωσε την αντίστοιχη απόφαση.

Το ένδικο μέσο που προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ. 2 είναι η έφεση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Το ένδικο μέσο που προβλέπεται στο άρθρο 33 είναι η αίτηση αναίρεσης. Το αρμόδιο δικαστήριο για τις αναιρέσεις είναι το Ανώτατο Πολιτικό και Ποινικό Δικαστήριο της Ελλάδας (Άρειος Πάγος).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19, η ερήμην εκδοθείσα απόφαση περί διατροφής αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί από τον ερημοδικήσαντα – εναγόμενο. Η αμφισβήτηση της αξίωσης διατροφής γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Κεντρική Αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 παρ.3 ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης - Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές & Ποινικές Υποθέσεις.

Μεσογείων 96

11527 Αθήνα

τηλ: (+30) 213 1307312

φαξ: (+30) 213 1307499

E-Mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Δεν προβλέπεται από το εθνικό μας δίκαιο η άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Κεντρικής Αρχής από δημόσιους οργανισμούς ή οργανισμούς που υπόκεινται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ.3.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Αρμόδια αρχή σε θέματα εκτέλεσης για τους σκοπούς του άρθρου 21 είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Ελληνικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Οι γλώσσες που είναι δεκτές από την Κεντρική Αρχή για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 59, είναι η ελληνική και η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.