Υποχρεώσεις διατροφής

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Το τοπικό δικαστήριο (Járásbíróság) που εδρεύει στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου (Törvényszék) στη Βουδαπέστη, το κεντρικό τοπικό δικαστήριο της Βούδας (Budai Központi Kerületi Bíróság). Οι προσφυγές εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια ή, στη Βουδαπέστη, από το περιφερειακό δικαστήριο της Βουδαπέστης-Πρωτεύουσας (Fővárosi Törvényszék).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Στην Ουγγαρία, αίτηση επανεξέτασης (felülvizsgálati kérelem) από το ανώτατο δικαστήριο (Kúria), η οποία υποβάλλεται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία ελέγχου βάσει του άρθρου 19 πρέπει να κινηθεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου δικάζοντος σε πρώτο βαθμό, σύμφωνα με τους κανόνες περί επανεκδίκασης (νόμος ΙΙΙ του 1952 περί κώδικα πολιτικής δικονομίας, κεφάλαιο XIII, άρθρα 260-269).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας

1051 Βουδαπέστη,

Nádor utca 22,

Τηλ: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Φαξ: (+36) 1 550 3946,

Ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Για τις διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, το τοπικό δικαστήριο που εδρεύει στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου ή, στη Βουδαπέστη, το κεντρικό τοπικό δικαστήριο της Βούδας. Για τις διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3, το τοπικό δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο δικαστικός επιμελητής που προβαίνει στην εκτέλεση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Ουγγρικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

α)         Έντυπα για τις αιτήσεις: ουγγρικά

β)         Έντυπα για την υποβολή αιτημάτων: ουγγρικά, αγγλικά ή γερμανικά

γ)         Για κάθε άλλη επικοινωνία, η κεντρική αρχή δέχεται, κατόπιν αιτήματος, τα αγγλικά ή τα γερμανικά επιπλέον των ουγγρικών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.