Υποχρεώσεις διατροφής

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Λετονία, αρμόδια να επιληφθούν των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, ήτοι τα επαρχιακά (ή δημοτικά) δικαστήρια.

Στη Λετονία, αρμόδια να εκδικάσουν τις προσφυγές κατά των αποφάσεων επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού, είναι τα περιφερειακά δικαστήρια, μέσω του αρμόδιου επαρχιακού (ή δημοτικού) δικαστηρίου.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Το ένδικο μέσο κατά της απόφασης επί της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού, εκδικάζεται ενώπιον της Γερουσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, μέσω του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Latvija

τηλ.: +371 670 203 50

φαξ: +371 670 203 51

ηλ. ταχυδρομείο: at@at.gov.lv

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της υπόθεσης στο πλαίσιο του ελέγχου απόφασης, βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού, υποβάλλοντας αίτηση:

1)      στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο, όταν πρόκειται για έλεγχο απόφασης του επαρχιακού (δημοτικού) δικαστηρίου

2)      στο Τμήμα Αστικών Υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου, όταν πρόκειται για έλεγχο απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου

3)      στην Υπηρεσία Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, όταν πρόκειται για έλεγχο απόφασης Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την εκπνοή της περιόδου κατά την οποία μπορεί να υποβληθεί προς εκτέλεση ο εκτελεστός τίτλος που αφορά τη σχετική απόφαση.

Κατά την εξέταση της αίτησης, το δικαστήριο επαληθεύει κατά πόσον οι περιστάσεις που αναφέρονται από τον αιτούντα μπορούν να δικαιολογήσουν τον έλεγχο της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού. Εάν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν τον έλεγχο της απόφασης, ακυρώνει την προσβληθείσα απόφαση και παραπέμπει την υπόθεση προς επανεξέταση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι οι περιστάσεις που σημειώνονται στην αίτηση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τον έλεγχο της απόφασης, απορρίπτει την αίτηση. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί συμπληρωματική προσφυγή.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Λετονία τα καθήκοντα κεντρικής αρχής ασκούνται από τη Διοίκηση του Ταμείου Εγγύησης της Διατροφής (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Στοιχεία επικοινωνίας:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Latvija

τηλ.: + 371 67 830 626

φαξ: + 371 67 830 636

ηλ. ταχυδρομείο: pasts@ugf.gov.lv

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Λετονία, τα ειδικά καθήκοντα των κεντρικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 51 του κανονισμού ασκούνται από τη Διοίκηση του Ταμείου Εγγύησης της Διατροφής.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Λετονία, αρμόδιες αρχές για την άρνηση ή αναστολή της εκτέλεσης απόφασης για τους σκοπούς του άρθρου 21 του κανονισμού είναι τα επαρχιακά (ή δημοτικά) δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η εκτέλεση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η Λετονία δέχεται μεταφράσεις των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 του κανονισμού μόνο στην εθνική της γλώσσα, δηλαδή τη λετονική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η Λετονία δέχεται τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 του κανονισμού (παραρτήματα VI και VII του κανονισμού) μόνο στην εθνική της γλώσσα, δηλαδή τη λετονική.

Η Λετονία δέχεται αιτήσεις για λήψη ειδικών μέτρων (παράρτημα V του κανονισμού) στη λετονική ή την αγγλική γλώσσα.

Για κάθε άλλη επικοινωνία η κεντρική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δέχεται τη λετονική ή την αγγλική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.