Υποχρεώσεις διατροφής

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού και οι προσφυγές κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού εξετάζονται από το Εφετείο της Λιθουανίας (Lietuvos apeliacinis teismas).

Εφετείο της Λιθουανίας

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Τηλ. (8 5) 266 3479

Φαξ: (8 5) 266 3060
Ηλ. ταχυδρομείο:apeliacinis@apeliacinis.lt

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Κατά της απόφασης που εκδίδεται από το Εφετείο της Λιθουανίας μετά την εκδίκαση προσφυγής κατά απόφασης επί αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λιθουανίας. Οι εν λόγω αναιρέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία στο ακυρωτικό δικαστήριο, όπως προβλέπεται στον λιθουανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον κανονισμό ή στη λιθουανική νομοθεσία εφαρμογής του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου περί αστικής διαδικασίας. Όταν η αίτηση αναίρεσης ασκηθεί, εγγράφεται, κατά προτεραιότητα, στον κατάλογο των αναιρέσεων που θα εκδικασθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο τάσσει προθεσμία το πολύ 14 ημερών για την υποβολή απαντήσεων στην αίτηση αναίρεσης. Με την κοινοποίηση της καταχώρισης της αίτησης αναίρεσης στον κατάλογο των αναιρέσεων που θα εκδικασθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο (άρθρο 350 παράγραφος 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), το Ανώτατο Δικαστήριο ενημερώνει τους διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση για την προθεσμία που τάσσεται για απάντηση στην αίτηση αναίρεσης.

Οι διάδικοι οφείλουν και τα άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση δύνανται να υποβάλουν γραπτή απάντηση στην αίτηση αναίρεσης εντός της προθεσμίας που έταξε το Ανώτατο Δικαστήριο. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση αναίρεσης εγγράφηκε στον κατάλογο των αναιρέσεων που θα εκδικασθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Οι αποφάσεις διατροφής ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού, από το δικαστήριο που τις εξέδωσε. Το δικαστήριο, μόλις λάβει μια αίτηση ελέγχου απόφασης που αφορά υποχρεώσεις διατροφής, αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης και των παραρτημάτων της στον αιτούντα/στην αιτούσα και τους ενημερώνει ότι πρέπει να υποβάλουν γραπτή απάντηση στην αίτηση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Οι αιτήσεις ελέγχου αποφάσεων που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής εξετάζονται από το δικαστήριο με γραπτή διαδικασία. Το δικαστήριο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να συγκαλέσει προφορική διαδικασία για να εκδικάσει αίτηση ελέγχου απόφασης διατροφής. Το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει την αίτηση ελέγχου απόφασης που αφορά υποχρεώσεις διατροφής το αργότερο 14 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή απαντήσεων και οφείλει να εκδώσει απόφαση υιοθετώντας μία από τις επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lithuania

Tηλ.: +370 700 00211, +370 700 00190

Φαξ: +370 700 35004

Ηλ. ταχυδρομείο: teisinepagalba@vgtp.lt

Ιστότοπος: https://vgtpt.lrv.lt/en

Όταν οι αιτήσεις αφορούν υποχρεώσεις διατροφής έναντι προσώπων ηλικίας κάτω των 21 ετών οι οποίες προκύπτουν από σχέση γονέα-τέκνου, τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής ασκεί το τμήμα Mažeikiai της Επιτροπής Κρατικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lithuania

Tηλ.: +370 443 26659

Φαξ: +370 443 27341

Ηλ. ταχυδρομείο: mazeikiai@sodra.lt

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Όταν οι αιτήσεις αφορούν υποχρεώσεις διατροφής οι οποίες προκύπτουν από σχέση γονέα-τέκνου έναντι προσώπων ηλικίας κάτω των 21 ετών, το Ταμείο Διαχείρισης Διατροφής Ανηλίκων του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας ασκεί τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής του άρθρου 51 του Κανονισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας του Ταμείου Διαχείρισης Διατροφής Ανηλίκων του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Τηλ.: (8 5) 272 8081

Φαξ: (8 5) 265 3984
Ηλ. ταχυδρομείο: info@vif.lt

Όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, παρέχεται δικαστική αρωγή με την εγγύηση του Δημοσίου για τις αιτήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 56 του κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος περί δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη λιθουανική νομοθεσία εφαρμογής του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου περί αστικής διαδικασίας ή στον κανονισμό. Αν καταστεί σαφές, κατά την εξέταση των αιτήσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 56 του κανονισμού, ότι ο αιτών χρειάζεται δικαστική αρωγή με την εγγύηση του Δημοσίου, η Υπηρεσία Δικαστική Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου του Βίλνιους και το Ταμείο Διαχείρισης Διατροφής Ανηλίκων του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας διαβιβάζουν την αίτηση δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου απευθείας στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση της δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου, ήτοι στις λιθουανικές υπηρεσίες δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου.

Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των λιθουανικών υπηρεσιών δικαστικής αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου

Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την εγγύηση του Δημοσίου

Διεύθυνση

Τηλ.

Φαξ

Ηλ. ταχυδρομείο

Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου του Βίλνιους

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου του Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου του Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου του Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Υπηρεσία Δικαστικής Αρωγής με την Εγγύηση του Δημοσίου του Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αιτήσεις άρνησης εκτέλεσης απόφασης διατροφής του δικαστηρίου προέλευσης, είτε εν όλω είτε εν μέρει, που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού εκδικάζονται από το Εφετείο της Λιθουανίας.

Εφετείο της Λιθουανίας
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Τηλ.: (8 5) 266 3479
Φαξ: (8 5) 266 3060
Ηλ. ταχυδρομείο: apeliacinis@apeliacinis.lt

Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης απόφασης διατροφής του δικαστηρίου προέλευσης, είτε εν όλω είτε εν μέρει, που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού εκδικάζονται από το περιφερειακό δικαστήριο (apylinkės teismas) του τόπου όπου ζητείται η εκτέλεση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Για τη μετάφραση των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του κανονισμού, η μόνη γλώσσα που γίνεται δεκτή είναι τα λιθουανικά, ενώ για τη μετάφραση των εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 40 γίνονται δεκτά τόσο τα λιθουανικά όσο και τα αγγλικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής αρχής της Λιθουανίας και των άλλων κεντρικών αρχών, που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού, είναι τα λιθουανικά και τα αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.