Υποχρεώσεις διατροφής

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

- Κατά τόπον αρμοδιότητα

Η αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας υποβάλλεται στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου (Tribunal d'Arrondissement).

Πρωτοδικείο Λουξεμβούργου
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 47 59 81-1
Φαξ: (+352) 47 59 81-2421

Πρωτοδικείο Diekirch
Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél : (+352) 80 32 14 - 1
Fax : (+352) 80 71 19 ou (+352) 802484

- Προσφυγή κατά της απόφασης επί της αίτησης κύρηξης της εκτελεστότητας

Ανώτερο Δικαστήριο, Αστικό Τμήμα
Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 47 59 81-1
Φαξ: (+352) 47 59 81-2396

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Κατά της αποφάσεως επί του ενδίκου μέσου μπορεί να ασκηθεί μόνον αναίρεση.

Ακυρωτικό Δικαστήριο

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 475981-2369/2373

Φαξ: (+352) 475981-2773

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Ο ερημοδικείσας στο Λουξεμβούργο εναγόμενος δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης ενώπιον του δικαστηρίου της αρχικής απόφασης, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της πολιτικής δικονομίας και ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση η οποία υπόκειται σε επανεξέταση.

Ειρηνοδικείο Λουξεμβούργου

Justice de paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 47 59 81-1

Ειρηνοδικείο Esch-sur-Alzette

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Τμήμα Απλούστευμένης διαδικασίας (Service du Gracieux) [Διαταγές πληρωμών υπό όρους και κατασχέσεις προστατευόμενων εισοδημάτων (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés)]: Τηλ: (+352) 530 529 200 Φαξ.: (+352) 530 529 201

Ειρηνοδικείο Diekirch

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Τηλ.: (+352) 80 88 141

Πρωτοδικείο Λουξεμβούργου

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 47 59 81-1

Πρωτοδικείο Diekirch

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Τηλ.: (+352) 80 32 14-1

Φαξ: (+352) 807119 ή (+352) 82484

Ανώτερο Δικαστήριο

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Κεντρική αρχή είναι η Γενική Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Γενική Εισαγγελία (Parquet Général)
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 47 59 81 ή (-2393) 2329
Φαξ: (+352) 47 05 50
Ηλ. ταχ.: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Αρμόδια αρχή είναι η Γενική Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Γενική Εισαγγελία (Parquet Général)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 475981-2393/2329

Φαξ: (+352) 470550

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Το Λουξεμβούργο δέχεται να γίνονται οι κοινοποιήσεις, πέραν της γαλλικής γλώσσας, στη γερμανική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Το Λουξεμβούργο δέχεται να γίνονται οι κοινοποιήσεις, πέραν της γαλλικής γλώσσας, στη γερμανική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.