Υποχρεώσεις διατροφής

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάζει τις αιτήσεις για κήρυξη εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 είναι το αστικό δικαστήριο (τμήμα οικογενειακών υποθέσεων). Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Μάλτα

Τηλ.: + 356 2590 2420

Φαξ: + 356 2590 2895

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάζει τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των εν λόγω αιτήσεων είναι, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, το Εφετείο. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

Qorti ta' l-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Μάλτα

Τηλ.: + 356 2590 2269

Φαξ: + 356 2590 2895

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Ύστερα από την έκδοση απόφασης του Εφετείο, δεν υπάρχει κανένα άλλο ένδικό μέσο στη Μάλτα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία ελέγχου για τους σκοπούς του άρθρου 19 καθορίζεται στο άρθρο 7 του διατάγματος του 2011 για τις διεθνείς υποχρεώσεις διατροφής (Avviż Legali 452/11) σχετικά με την «προσφυγή κατά της απόφασης επί της αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας.» Ως προς αυτό, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εφετείο τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

Εφετείο

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Μάλτα

Τηλ.: + 356 2590 2269

Φαξ: + 356 2590 2895

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Κεντρική αρχή είναι ο Διευθυντής Προτύπων Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Μάλτα

Τηλ.: + 356 2278 8000

Φαξ: + 356 2278 8360

Ηλ. ταχ: welfare.standards@gov.mt

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αρμόδιες αρχές σε θέματα εκτέλεσης, για τους σκοπούς του άρθρου 21 του κανονισμού, είναι το αστικό δικαστήριο (τμήμα οικογενειακών υποθέσεων). Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Διεύθυνση:

Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Μάλτα

Τηλ.: + 356 2590 2420

Φαξ: + 356 2590 2895

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Αγγλικά

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Μαλτέζικα ή αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.