Υποχρεώσεις διατροφής

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδια να αποφανθούν για τις αιτήσεις που αποβλέπουν στην κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι τα δικαστήρια των οποίων οι δικαστές εκδικάζουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Όσον αφορά τις προσφυγές κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, αρμόδια δικαστήρια είναι εκείνα των οποίων οι δικαστές που εκδικάζουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων αποφάσισαν επί της αίτησης για την κήρυξη της εκτελεστότητας. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα δικαστήρια αυτά αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του Raad van de rechtspraak (Συμβούλιο δικαστικής εξουσίας) www.rechtspraak.nl.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Το ένδικο μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 33 είναι η αναίρεση.

Οι αναιρέσεις εκδικάζονται από το ανώτατο δικαστήριο της τακτικής δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών (HogeRaadderNederlanden). Σκοπός της αναίρεσης είναι να διαφυλαχθεί η νομική ομοιογένεια, να κατευθυνθεί η ανάπτυξη του δικαίου και να διασφαλιστεί η νομική προστασία. Η αναίρεση εξετάζει μόνο νομικά ζητήματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει μόνο κατά πόσο έχει εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία, περιλαμβανομένων και των διαδικαστικών κανόνων. Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, δεσμεύεται από τα διαπιστωθέντα στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. Οι διάδικοι κατά τις αναιρέσεις εκπροσωπούνται από δικηγόρο στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στην αρχή της διαδικασίας, υποβάλλεται αίτηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της αναίρεσης. Ο εναγόμενος μπορεί να υποβάλει δικόγραφο αντίκρουσης εντός τριών εβδομάδων (ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο). Αν θεωρηθεί σκόπιμο και προς το συμφέρον της υπόθεσης, οι δικηγόροι μπορεί να παράσχουν εξηγήσεις. Ο Εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου υποβάλει εγγράφως τη γνώμη του επί της οποίας το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η αίτηση ελέγχου πρέπει να θεμελιώνεται στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού και υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Στις Κάτω Χώρες το δικαστήριο αυτό μπορεί να είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο ή το Εφετείο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η κεντρική αρχή είναι το Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdagen (LBIO, Περιφερειακή Υπηρεσία για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής).

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το LBIO είναι:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Αρ. τηλεφ.: +31 (0)10 289 4895

Φαξ: +31(0)10 289 4882

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: iia@lbio.nl

Δικτυακός τόπος: www.lbio.nl

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αρχές που είναι αρμόδιες όσον αφορά την εκτέλεση είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG, βασιλικός επαγγελματικός σύλλογος δικαστικών επιμελητών) είναι:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Αρ. τηλεφ.: +31 (0)70 890 3530

Φαξ: +31 (0)70 890 3531

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: kbvg@kbvg.nl

Δικτυακός τόπος: http://www.kbvg.nl

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο αναφέρονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις γραφείου των δικαστικών επιμελητών στις Κάτω Χώρες.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων κατά την έννοια των άρθρων 20, 28 και 40 είναι μόνο η ολλανδική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Το έντυπο της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 συμπληρώνεται στην ολλανδική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.