Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Υποχρεώσεις διατροφής

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Βόρεια Ιρλανδία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδια δικαστήρια για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι τα Magistrates’ Courts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο δικαστήριο ή να διαβιβαστούν σε αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Τηλ.: 0300 200 7812 (από το ΗΒ) και +44 28 9049 5884 (για διεθνείς κλήσεις)

Φαξ: +44 2890 728 945

Email: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Αρμόδια δικαστήρια για την εξέταση των προσφυγών κατά αποφάσεων επί αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι τα Magistrates’ Courts. Οι προσφυγές μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο δικαστήριο ή να διαβιβαστούν σε αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Τηλ.: 0300 200 7812 (από το ΗΒ) και +44 28 9049 5884 (για διεθνείς κλήσεις)

Φαξ: +44 2890 728 945

Email: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η διαδικασία προσβολής των αποφάσεων επί των προσφυγών είναι:

Η κατάθεση μίας μόνο περαιτέρω προσφυγής επί νομικού ζητήματος ενώπιον του Court of Appeal in Northern Ireland.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι αυτό δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Τηλ.: 0300 200 7812 (από το ΗΒ) και +44 28 9049 5884 (για διεθνείς κλήσεις)

Φαξ: +44 2890 728 945

Email: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Ο δημόσιος οργανισμός που δύναται να ασκεί τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής είναι:

Η Legal Services Agency Northern Ireland (του Υπουργείου Δικαιοσύνης) [όσον αφορά την παροχή νομικής αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Τηλ.: +44 2890 408 888

Φαξ: +44 2890 408 990

Email: enquiries@lsani.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Αρμόδιες αρχές είναι τα Magistrates’ Courts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στο δικαστήριο ή να διαβιβαστούν σε αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Τηλ.: 0300 200 7812 (από το ΗΒ) και +44 28 9049 5884 (για διεθνείς κλήσεις)

Φαξ: +44 2890 728 945

Email: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 20, 28 και 40 είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.