Υποχρεώσεις διατροφής

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Δημοκρατία της Πολωνίας, τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy okręgowe) [σύμφωνα με το άρθρο 11511 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Kodeks postępowania cywilnego), της 17ης Νοεμβρίου 1964].

Στη Δημοκρατία της Πολωνίας, τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, είναι τα εφετεία (sądy apelacyjne) (άρθρα 394 επ. σε συνδυασμό με το άρθρο 11511 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι προσφυγές ασκούνται ενώπιον του εφετείου μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 369 σε συνδυασμό με το άρθρο 397 παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στην Πολωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 3981–39821 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το ένδικο μέσο που προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι η αναίρεση (skarga kasacyjna). Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (Sąd Najwyższy). Η αίτηση αναίρεσης πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου μέσω του εφετείου (sąd apelacyjny) που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρο 3985 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 11511 παράγραφος 3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Στοιχεία επικοινωνίας του Ανώτατου Δικαστηρίου:

Ανώτατο Δικαστήριο (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw

Πολωνία

Τηλ.: +48 22 530 8246

Ηλ. ταχυδρομείο: ppsek@sn.pl

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στην Πολωνία, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι η διαδικασία ακύρωσης απόφασης διατροφής, η οποία ρυθμίζεται από το άρθρο 11442 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η αίτηση ακύρωσης απόφασης διατροφής υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με το ποιο δικαστήριο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση διατροφής, αρμόδιο δικαστήριο για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 μπορεί να είναι:

α) τοπικό δικαστήριο (sąd rejonowy) ή

β) περιφερειακό δικαστήριο (sąd okręgowy) (εφόσον το εν λόγω δικαστήριο εξέδωσε απόφαση περί διατροφής στο πλαίσιο δίκης δικαστικού χωρισμού, διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στην Πολωνία, η κεντρική αρχή που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Γραφείο Είσπραξης Απαιτήσεων Διατροφής στο Εξωτερικό και Διασυνοριακών Ερευνών σε Υποθέσεις Γονικής Μέριμνας (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Τηλ./Φαξ: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Ηλ. ταχυδρομείο: alimenty@ms.gov.pl

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy okręgowe) έχουν οριστεί ως αρμόδια να ασκούν τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής για τους σκοπούς της διαβίβασης αιτήσεων και της λήψης των τυχόν αναγκαίων μέτρων σε σχέση με τις εν λόγω αιτήσεις.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των περιφερειακών δικαστηρίων παρατίθενται στο παράρτημα 2 PDF (155 Kb) pl.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Σύμφωνα με το άρθρο 843 παράγραφοι 1 και 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η πολωνική αρχή που είναι αρμόδια σε θέματα εκτέλεσης για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο τοπικό δικαστήριο (sąd rejonowy) στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που δεν έχει κινηθεί ακόμη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αρμόδια αρχή είναι το τοπικό δικαστήριο (sąd rejonowy) που είναι καθ’ ύλην αρμόδιο βάσει των γενικών κανόνων περί αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 758 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η πολωνική αρχή που είναι αρμόδια σε θέματα εκτέλεσης για τους σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 είναι το τοπικό δικαστήριο (sąd rejonowy) στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός επιμελητής που διεξάγει την αναγκαστική εκτέλεση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η Δημοκρατία της Πολωνίας δέχεται μόνο την πολωνική γλώσσα για τις μεταφράσεις των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές στην Πολωνία για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, είναι: η πολωνική και η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.