Υποχρεώσεις διατροφής

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Όσον αφορά το άρθρο 27 παράγραφος 1:

- οι υποθέσεις διατροφής τέκνων (ανηλίκων ή ενηλίκων) και οι υποθέσεις διατροφής μεταξύ συζύγων εκδικάζονται από το Τμήμα Οικογενειακού Δικαίου και Δικαίου Ανηλίκων (Juízo de Família e Menores). Αν δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα, οι υποθέσεις εκδικάζονται από το Τοπικό Πολιτικό Τμήμα (Juízo Local Cível), αν υπάρχει, ή από το Τοπικό Τμήμα Γενικής Δικαιοδοσίας (Juízo Local de Competência Genérica).

- όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις διατροφής που προκύπτουν από άλλους οικογενειακούς δεσμούς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εκδικάζονται από το Τοπικό Πολιτικό Τμήμα (Juízo Local Cível), αν υπάρχει, ή το Τοπικό Τμήμα Γενικής Δικαιοδοσίας (Juízo Local de Competência Genérica).

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 2, αρμόδιο είναι το Εφετείο (Tribunal da Relação).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Απόφαση επί του ένδικου μέσου μπορεί να προσβληθεί επί νομικού ζητήματος στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supremo Tribunal de Justiça).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α):

- η διαδικασία επανεξέτασης είναι το έκτακτο ένδικο μέσο της αναψηλάφησης που προβλέπεται στο άρθρο 696 στοιχείο ε) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β):

- η διαδικασία επανεξέτασης είναι επίσης το έκτακτο ένδικο μέσο της αναψηλάφησης που προβλέπεται στο άρθρο 696 στοιχείο ε) και στο άρθρο 140 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αρμόδιο να εκδικάσει το ένδικο μέσο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την υπό αναψηλάφηση απόφαση (άρθρο 697 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η Κεντρική Αρχή της Πορτογαλίας για τον εν λόγω κανονισμό είναι η εξής:

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA - PORTUGAL

Τηλ.: (351) 217 906 200 / (351) 217 906 223

Φαξ: (351) 211 545 116

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Δικτυακός τόπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Σε υποθέσεις που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής τέκνων (ανηλίκων ή ενηλίκων), αρμόδιο είναι:

- το Τμήμα Οικογενειακού Δικαίου και Δικαίου Ανηλίκων (Juízo de Família e Menores) ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο, το Τμήμα Εκτέλεσης (Juízo de Execução).

Σε υποθέσεις που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής μεταξύ συζύγων, αρμόδιο είναι:

- το Τμήμα Οικογενειακού Δικαίου και Δικαίου Ανηλίκων (Juízo de Família e Menores) ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο, το Τμήμα Εκτέλεσης (Juízo de Execução).

Σε υποθέσεις που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής που προκύπτουν από οικογενειακούς δεσμούς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, αρμόδιο είναι:

- το Τμήμα Εκτέλεσης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο,

- το Κεντρικό Πολιτικό Τμήμα (Juízo Central Cível) για τις απαιτήσεις αξίας άνω των 50 000 ευρώ ή

- το Τμήμα Γενικής Δικαιοδοσίας (Juízo de Competência Genérica) ή το Τοπικό Πολιτικό Τμήμα (Juízo Local Cível), αν υπάρχει, για τις απαιτήσεις αξίας 50 000 ευρώ ή χαμηλότερης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 είναι τα πορτογαλικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από την Κεντρική Αρχή της Πορτογαλίας για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 59 είναι οι εξής: πορτογαλικά, αγγλικά και γαλλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.