Υποχρεώσεις διατροφής

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδιο για την απόφαση σχετικά με την αίτηση για κήρυξη της εκτελεστότητας (exequatur) είναι το δικαστήριο της συνήθους διαμονής του μέρους κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή του τόπου εκτέλεσης (άρθρο 95 και άρθρο 1103 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση σχετικά με την αίτηση για κήρυξη της εκτελεστότητας (exequatur) είναι δυνατόν να εφεσιβληθεί. Η έφεση κατά της απόφασης σχετικά με την αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας είναι αρμοδιότητα του εφετείου του τόπου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας (exequatur) (άρθρο 96 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Η απόφαση του εφετείου δύναται να προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης (άρθρο 97 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η αίτηση αναίρεσης είναι αρμοδιότητα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας:

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti
Ιστότοπος: https://www.scj.ro/en.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Διαδικασία αναψηλάφισης με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 19:

Αρμόδιο είναι το δικαστήριο στο οποίο απήγγειλε την απόφαση (κατά κανόνα, judecătoria ή tribunalul.

Σύμφωνα με το άρθρο 505 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται στο δικαστήριο του οποίου την απόφαση προσβάλλει.

Σύμφωνα με το άρθρο 510 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την οριστική απόφαση και της οποίας αιτείται την αναθεώρηση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Ministerul Justiţiei (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Τηλ.: 0040372041077

Φαξ: 0040372041079, 0040372041084

Email: Ddit@just.ro ή dreptinternational@just.ro

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση είναι:

1) ο δικαστικός επιμελητής (άρθρο 652 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) της περιφέρειας του εφετείου όπου βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του οφειλέτη ή όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη

2) η δικαστική αρχή εκτέλεσης στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του οφειλέτη (άρθρο 651 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Η δικαστική αρχή εκτέλεσης επιλύει τα αιτήματα κήρυξης εκτελεστότητας, τις προσφυγές κατά της εκτέλεσης και άλλα συμβάντα που επιτελέστηκαν στη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η ρουμανική γλώσσα

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται, εκτός από τα ρουμανικά, και τα αγγλικά και τα γαλλικά ως γλώσσες επικοινωνίας με τις κεντρικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.