Υποχρεώσεις διατροφής

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η αίτηση για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου της συνήθους διαμονής του μέρους κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή του τόπου εκτέλεσης (άρθρο 95 και άρθρο 1098 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση σχετικά με την αίτηση για κήρυξη της εκτελεστότητας είναι δυνατόν να εφεσιβληθεί. Η έφεση κατά της απόφασης σχετικά με την αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας είναι αρμοδιότητα του εφετείου του τόπου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας (άρθρο 96 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η απόφαση του εφετείου δύναται να προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης (άρθρο 97 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η αίτηση αναίρεσης είναι αρμοδιότητα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας:

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Τηλεφωνικό κέντρο 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Ιστότοπος: http://www.scj.ro.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Διαδικασία αναψηλάφισης με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 19:

Αρμόδιο είναι το δικαστήριο στο οποίο απήγγειλε την απόφαση (κατά κανόνα, judecătoria ή tribunalul.

Σύμφωνα με το άρθρο 505 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται στο δικαστήριο του οποίου την απόφαση προσβάλλει.

Σύμφωνα με το άρθρο 510 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την οριστική απόφαση και της οποίας αιτείται την αναθεώρηση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Ministerul Justiţiei (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucureşti

cod 050741

Τηλ. 0040372041077

Φαξ: 0040372041079, 0040372041084

Ηλ. διεύθυνση: ddit@just.ro sau dreptinternational@just.ro

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η αρμόδια αρχή σε θέματα εκτελεστότητας είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια της συνήθους διαμονής του οφειλέτη ή του τόπου όπου θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η ρουμανική γλώσσα

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται, εκτός από τα ρουμανικά, και τα αγγλικά και τα γαλλικά ως γλώσσες επικοινωνίας με τις κεντρικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.