Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Υποχρεώσεις διατροφής

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Σκωτία

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι:

Το Sheriff Court, κατόπιν παραπομπής υπουργών της Σκωτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Τηλ.: +44 131 244 2417 ή +44 131 244 3570

Φαξ: +44 131 244 4848

Email: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση των προσφυγών κατά αποφάσεων επί αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι:

Σκωτία

Το Sheriff Court, κατόπιν παραπομπής υπουργών της Σκωτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Τηλ.: +44 131 244 2417 ή +44 131 244 3570

Φαξ: +44 131 244 4848

Email: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η διαδικασία προσβολής των αποφάσεων επί των προσφυγών είναι:

Η κατάθεση προσφυγής στο Court of Session.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι αυτό δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Σκωτία

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Τηλ.: +44 131 244 2417 ή +44 131 244 3570

Φαξ: +44 131 244 4848

Email: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Το Sheriff Court, κατόπιν παραπομπής υπουργών της Σκωτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Τηλ.: +44 131 244 2417 ή +44 131 244 3570

Φαξ: +44 131 244 4848

Email: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 20, 28 και 40 είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές είναι, σε όλα τα δικαιοδοτικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.