Υποχρεώσεις διατροφής

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Στη Σλοβακία, αρμόδια να αποφαίνονται για αιτήσεις κήρυξης εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 είναι τα τοπικά δικαστήρια (okresný súd). Αρμόδια να αποφαίνονται για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων επί αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (krajský súd). Η προσφυγή ασκείται στο τοπικό δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Στη Σλοβακία, το ένδικο μέσο που προβλέπεται στο άρθρο 33 είναι η αίτηση αναίρεσης (dovolanie), σύμφωνα με τα άρθρα 419- 457 του κώδικα πολιτικής δικονομίας σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (νόμος αριθ. 160/2015). Η αίτηση αναίρεσης ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό. Η υπόθεση κρίνεται ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου (najvyšší súd).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Για τους σκοπούς του άρθρου 19 του κανονισμού, τα δικαστήρια της Σλοβακίας έχουν την εξουσία να μεταρρυθμίζουν αποφάσεις κατά την αναθεώρηση μιας υπόθεσης (obnova konania) σύμφωνα με τα άρθρα 397-418 του κώδικα πολιτικής δικονομίας σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (νόμος αριθ. 160/2015). Οι αιτήσεις για την αναθεώρηση υπόθεσης εξετάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι η εξής:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Κέντρο διεθνούς νομικής προστασίας παιδιών και νέων)

Διεύθυνση:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: +421 220463208

Φαξ: +421 220463258

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cipc.gov.sk

Δικτυακός τόπος: https://www.cipc.gov.sk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Δεν παρέχονται πληροφορίες, δεδομένου ότι τα καθήκοντα κεντρικής αρχής στη Σλοβακική Δημοκρατία ασκούνται αποκλειστικά από το κέντρο διεθνούς νομικής προστασίας παιδιών και νέων.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Για τους σκοπούς του άρθρου 21 του κανονισμού, οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές είναι τα τοπικά δικαστήρια (okresný súd), τα οποία ενεργούν ως δικαστήρια εκτέλεσης (exekučný súd).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40 είναι τα σλοβακικά και τα τσεχικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Οι γλώσσες του άρθρου 59 που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές της Σλοβακίας για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές είναι τα σλοβακικά, τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.