Υποχρεώσεις διατροφής

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Όλα τα περιφερειακά δικαστήρια (okrožna sodišča) είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις κήρυξης εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

Για τις προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 κατά απόφασης που εκδίδεται σχετικά με αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που κήρυξε την απόφαση εκτελεστή.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διαδικασίας (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), οι αποφάσεις για τα ένδικα μέσα μπορεί να προσβληθούν μόνο ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου (Vrhovno sodišče).

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας)

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Τηλέφωνο: (01) 366 44 44

Φαξ: (01) 366 43 01

Ηλ. ταχυδρομείο: urad.vsrs@sodisce.si

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku), οι διαδικασίες που κινούνται στη Δημοκρατία της Σλοβενίας για τους σκοπούς του άρθρου 19 είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η αναψηλάφιση (Obnova postopka) (άρθρα 394-401 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ή η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (άρθρα 116-120 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Για τη διαδικασία ελέγχου και για τους σκοπούς του άρθρου 19 του κανονισμού, αρμόδια είναι τα περιφερειακά δικαστήρια, και συγκεκριμένα το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της σλοβενικής κεντρικής αρχής είναι τα εξής:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Ταμείο δημόσιων υποτροφιών, ανάπτυξης, αναπηρίας και διατροφών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας).

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Τηλέφωνο: +386 1 4720 990

Φαξ: +386 1 4345 899

Ηλ. ταχυδρομείο: jpsklad@jps-rs.si

Δικτυακός τόπος: http://www.jpi-sklad.si/

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Δεν ορίζονται δημόσιοι ή άλλοι οργανισμοί.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Αρμόδιες αρχές σε θέματα εκτέλεσης είναι τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča) [άρθρο 5 του Νόμου για την εκτέλεση και την εξασφάλιση των απαιτήσεων σε αστικές υποθέσεις (Zakon o izvršbi in zavarovanju)].

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η επίσημη γλώσσα των δικαστηρίων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας είναι τα σλοβενικά, με εξαίρεση τα δικαστήρια που αναφέρονται κατωτέρω, όπου οι επίσημες γλώσσες είναι τα σλοβενικά και μία από τις γλώσσες των εθνοτικών κοινοτήτων:

Περιφερειακό δικαστήριο Κόπερ:

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Σλοβενικά και ιταλικά

Okrožno sodišče v Kopru (Τοπικό δικαστήριο Κόπερ)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Σλοβενικά και ιταλικά

Okrajno sodišče v Piranu (Τοπικό δικαστήριο Πιράν):

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Σλοβενικά και ιταλικά

Okrajno sodišče v Lendavi (Τοπικό δικαστήριο Λεντάβα)

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Σλοβενικά και ουγγρικά

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές, η κεντρική αρχή της Σλοβενίας, εκτός από τις επίσημες γλώσσες, ενέκρινε και τη χρήση των αγγλικών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.