Υποχρεώσεις διατροφής

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ισπανία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων είναι τα πρωτοδικεία και τα δικαστήρια με αρμοδιότητα επί θεμάτων βίας με βάση το φύλο στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 87 του Νόμου LOPJ) [Οργανικός νόμος για τη δικαστική εξουσία]).

Προσφυγές κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων μπορούν να ασκηθούν ενώπιον των εφετείων σε επίπεδο επαρχίας (Audiencia Provincial).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

H έκτακτη προσφυγή λόγω παράβασης δικονομικού κανόνα ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου («Tribunal Superior de Justicia») σε κάθε Αυτόνομη Κοινότητα και η αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου («recurso de casación ante el Tribunal Supremo») διέπονται από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV «Έκτακτη προσφυγή λόγω παράβασης δικονομικού κανόνα» («Del recurso extraordinario por infracción procesal») και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ V «Αίτηση αναίρεσης» («Del recurso de casación») αντίστοιχα, του ΤΙΤΛΟΥ IV του νόμου 1/2000 περί Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία ελέγχου λαμβάνει χώρα ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων που εξέδωσαν την απόφαση, δηλαδή των πρωτοδικείων. Η διαδικασία ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 4/2009 θα διεξάγεται σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «Αιτήσεις επανεξέτασης και αναθεώρησης» («De los recursos de reposición y revision») ΤΙΤΛΟΣ ΙV του Νόμου 1/2000 περί Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Τηλ. 00 34 91 3902295/94

Φαξ 00 34 91 3904457

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Τα πρωτοδικεία της πρωτεύουσας της επαρχίας στην οποία έχει την κατοικία του/της ο/η καθού/καθής ή της επαρχίας στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 40 είναι η ισπανική και η πορτογαλική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από την κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 59 είναι η ισπανική και η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.