Υποχρεώσεις διατροφής

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Το αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, και για την εκδίκαση προσφυγών κατά των αποφάσεων επί των αιτήσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, παρατίθεται εδώ:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Προσφυγή στο εφετείο (hovrätt) και στο ανώτατο δικαστήριο (Högsta domstolen). Η προσφυγή υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Απαιτείται άδεια για την άσκηση προσφυγής στο εφετείο και στο ανώτατο δικαστήριο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Όταν η αίτηση ελέγχου αφορά απόφαση πρωτοδικείου (tingsrätt) ή της Αρχής Εκτέλεσης της Σουηδίας (Kronofogdemyndigheten): αίτηση στο εφετείο (hovrätt).

Η αίτηση ελέγχου υποβάλλεται γραπτώς. O αιτών διευκρινίζει την απόφαση την οποία αφορά η αίτηση. Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τους λόγους στους οποίους βασίζεται, καθώς και τα έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θέλει να υποβάλει ο αιτών. Η αίτηση κοινοποιείται στον αντίδικο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Försäkringskassan (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας)

Γενικές ερωτήσεις και ερωτήσεις σχετικά με αποφάσεις πολιτικής

Försäkringskassan (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας)

SE-103 51 Stockholm

Τηλ.: +46 (0) 8 786 90 00

Φαξ: +46 (0) 8 411 27 89

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Αιτήσεις και αιτήματα συνδρομής σε συγκεκριμένες υποθέσεις

Försäkringskassan (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σουηδίας)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Τηλ.: +46 (0) 771 17 90 00

Φαξ: +46 (0) 10 11 20 411

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Box 773, SE-801 29 Gävle

Τηλ.: +46 771 73 73 00

Φαξ: + 46 10 573 15 20

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kontakt@kronofogden.se

Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Τηλ.: +46 771 73 73 00

Φαξ: + 46 10 573 28 70

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kontakt@kronofogden.se

Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Τηλ.: +46 771 73 73 00.

Φαξ: + 46 10 575 69 45

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kontakt@kronofogden.se

Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten)

Ταχυδρομική διεύθυνση: SE-901 73 Umeå

Τηλ.: +46 771 73 73 00

Φαξ: + 46 10 578 42 50

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kontakt@kronofogden.se

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Σουηδικά.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Σουηδικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.