Υποχρεώσεις διατροφής

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 4/2009

Γενικές πληροφορίες

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής αποσκοπεί στην αποτελεσματική και ταχεία εξασφάλιση διατροφής.

Προβλέπει εννέα ενιαία έντυπα, σκοπός των οποίων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ κεντρικών αρχών και η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Ο κανονισμός ισχύει μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει τις διατάξεις του κανονισμού, στο μέτρο που ο κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001, μέσω δήλωσης (ΕΕ L 149 της 12.06.2009, σ. 80) βασισμένης σε παράλληλη συμφωνία που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει το περιεχόμενο της εκτελεστικής πράξης, της 10ης Νοεμβρίου 2011, η οποία θεσπίζει τα παραρτήματα X και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. (Κοινοποίηση της Δανίας. ΕΕ L195, 18. 7. 2013, σ.1)

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Έως το τέλος του 2024 θα είναι δυνατό να επιλεγεί το Ηνωμένο Βασίλειο στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών.

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των παραρτημάτων του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες.

Μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση καθυστερημένων παροχών διατροφής

Για να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει εκπονήσει ένα μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση καθυστερημένων παροχών διατροφής.

Το παρόν μη υποχρεωτικό έντυπο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της είσπραξης καθυστερημένων παροχών διατροφής και είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Το έντυπο συνοδεύεται από πρακτικό οδηγό για τη συμπλήρωσή του. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους μορφότυπους: PDF PDF (1123 Kb) el και XLS Excel (431 Kb) el.

Μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για φιλικούς διακανονισμούς

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής η αποτελεσματική διασυνοριακή είσπραξη διατροφής, το ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις έχει εκπονήσει ένα (μη υποχρεωτικό) τυποποιημένο έντυπο για φιλικούς διακανονισμούς.

Με τον φιλικό διακανονισμό τη διαφοράς αποφεύγεται η παρέμβαση δικαστηρίου και/ή η διαδικασία εκτέλεσης. Ο φιλικός διακανονισμός μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών. Το έντυπο αυτό θα βοηθήσει τις κεντρικές αρχές να διευκολύνουν την επίτευξη φιλικού διακανονισμού μεταξύ των μερών και να υπερβούν τα γλωσσικά εμπόδια, για την επίτευξη εκούσιας καταβολής διατροφής. Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο μορφότυπο: PDF PDF (153 Kb) el

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.