Ülalpidamiskohustus

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Taotlus: territoriaalselt pädev ringkonnakohus (vastavalt artikli 27 lõikele 2: võlgniku alalise elukoha või täitmiskoha järgne kohus).

Õiguskaitsevahendid: edasikaebus otsuse peale ja määruskaebus kohtumääruse peale esitatakse otsuse väljastanud ringkonnakohtu kaudu maakohtule.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Austrias: Edasikaebus (Revisionsrekurs), mis vastab täiteseadustiku (Exekutionsordnung) paragrahvi 78 lõikele 1 ja paragrahvi 411 lõikele 4 koostoimes tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung) paragrahviga 528, tuleb Austrias esitada esimese astme kohtule (Bezirksgericht), kes edastab selle otsuse tegemiseks ülemkohtule.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Kui otsus on Austria õiguse kohaselt kätte toimetatud: tähtaja ennistamise taotlus (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), kui ei ole kinni peetud nõude vaidlustamise tähtajast või on jäetud ärakuulamisele ilmumata.

Kui otsus ei ole Austria õiguse kohaselt kätte toimetatud: kaja tagaseljaotsuse peale (Berufung) ja tagaselja tehtud kohtumääruse parandamise taotlus (Rekurs).

Pädevate kohtute nimed ja kontaktandmed: kõik taotlused tuleb esitada esimese astme kohtusse, kes teeb otsuse kas ise (näiteks tähtaja ennistamise taotluse korral) või saadab asja edasi kõrgema astme kohtusse.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Kõigis küsimustes:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Viin

Osakond: Abteilung I 10

E-posti aadress: team.z@bmj.gv.at

Tel: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kõiki täitmisega seotud küsimusi arutab kohus, kellel on pädevus täitmisasjades vastavalt täiteseadustiku paragrahvidele 17–19, või vaidlustamise korral kohtute hierarhias kõrgemal asuv kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Saksa keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Saksa, inglise ja prantsuse keel.

Viimati uuendatud: 14/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.