Ülalpidamiskohustus

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema esimese astme kohtud (tribunal de la famille/familierechtbank).

Kostja võib esitada esialgse otsuse peale edasikaebuse perekonnaasjade kohtule. Kostja võib pöörduda ka apellatsioonikohtusse (cour d’appel/hof van beroep).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse saab kassatsiooni korras (pourvoi en cassation/cassatieberoep) edasi kaevata.

Kassatsioonikohtu (Cour de cassation/Hof van cassatie) aadress: Palais de justice/Justitiepaleis, Place Poelaert/Poelaertplein 1, 1000 Brussels.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Sõltuvalt asjaoludest on Belgia õiguse kohaselt saab otsuse läbivaatamiseks kasutada eri võimalusi.

- Kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) artikli 1051 kohaselt saab kohtuotsuse peale esitada apellatsioonkaebuse ja kassatsioonkaebuse (appel/hoger beroep) ühe kuu jooksul alates otsuse kättetoimetamisest; mõningatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast seda, kui kohtuotsusest on teatatud seadustiku artikli 792 lõigete 2 ja 3 kohaselt. See kehtib sõltumata asjaolust, kas mõlemad pooled osalesid kohtuistungil või mitte.

- Kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) artikli 1048 kohaselt saab tagaselja tehtud kohtuotsuse peale esitada kaja (appel/hoger beroep) ühe kuu jooksul alates otsuse kättetoimetamisest; mõningatel juhtudel ühe kuu jooksul pärast seda, kui kohtuotsusest on teatatud seadustiku artikli 792 lõike 2 ja 3 kohaselt.

- Kui kumbagi neist võimalustest ei saa tsiviilkohtu (või tsiviilküsimuses lahendi teinud kriminaalkohtu) tehtud otsuse puhul enam kasutada, võib pool teatavatel tingimustel esitada teistmistaotluse seadustiku artikli 1133 kohaselt (requête civile/herroeping van het gewijsde) kuue kuu jooksul alates otsusest teadasaamisest ja nõuda otsuse tühistamist.

Eespool apellatsioonkaebuse, kassatsioonkaebuse, kaja ja teistmise kohta esitatud tähtajad ei mõjuta:

- riigiülese ja rahvusvahelises õiguse kohustuslikes sätetes ette nähtud tähtaegu;

- kohtumenetluse seadustiku artikliga 50 lubatud õiguse kasutamise tähtaja teatavatel seaduses sätestatud tingimustel pikendamist;

- kassatsioonikohtu korduvalt kinnitatud õiguse üldpõhimõtte kohaldamist, mille kohaselt pikendatakse teo tegemise tähtaega selle poole kasuks, kes ei saanud force majeure põhjendusel tegu teha.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie (Föderaalne justiitsministeerium)
Service de coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (Rahvusvaheline õigusalane koostöö tsiviilasjades)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgia
E-post:
aliments@just.fgov.be (prantsuse keeles menetletavad kohtuasjad)
alimentatie@just.fgov.be (hollandi keeles menetletavad kohtuasjad)
Telefon
+32(0)2 542 67 85 (prantsuse keeles menetletavad kohtuasjad)
+32(0)2 542 67 62 (hollandi keeles menetletavad kohtuasjad)

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Pädev asutus määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 21 tähenduses on arestimisasju käsitlev kohtunik (juge des saisies/beslagrechter), kellel on üldpädevus täitmise toimumise kohas. Kohtumenetluse seadustiku artikli 1395 kohaselt on arestimisasju käsitleval kohtunikul pädevus lahendada kõiki arestimisasjade ja täitmisega seotud kohtuasju. Üldpädevus määratakse vastavalt seadustiku artiklile 633.

Lisaks on seadustikus sätestatud, et üldpädevus on esimese astme kohtul (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg). Seadustiku artikli 569 lõike 5 kohaselt tegeleb kohtulahendite täitmist käsitlevate vaidlustega esimese astme kohus. Artikli 566 kohaselt ei ole tema pädevus piiratud.

Kohtumenetluse seadustiku artikli 509 jj kohaselt on eespool nimetatud määruse kohaselt kohtu tehtud lahendi täitmisel pädev kohtutäitur (huissiers de justice/gerechtsdeurwaarders).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Belgia aktsepteerib vaid täitmiskoha ametlikku keelt või ametlikke keeli vastavalt Belgia õigusele.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Belgia keskasutus aktsepteerib riigikeelte (flaami, prantsuse ja saksa keel) kõrval ka inglise keelt.

Viimati uuendatud: 17/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.