Ülalpidamiskohustus

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kui kohtuotsus või muu akt on antud sellises ELi liikmeriigis, mis ei ole seotud 2007. aasta Haagi protokolliga, tuleb selle täidetavaks tunnistamise taotlus esitada võlgniku alalise elukoha või hariliku viibimiskoha või täitmise koha järgsele ringkonnakohtule (okrazhen sad) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627c lõige 1).

Otsuse võib edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtule kooskõlas määruse artikliga 32 (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627c lõike 6 esimene lause).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Sofia apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgemale kassatsioonikohtule (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627c lõike 6 teine lause).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Huvitatud isik võib taotleda kõrgemalt kassatsioonikohtult otsuse läbivaatamist määruse artikli 19 lõike 1 alusel (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 627a).

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutus:

Justiitsministeerium

Laste rahvusvahelise õiguskaitse ja rahvusvaheliste lapsendamiste osakond (Direktsia Mezhdunarodna pravna zakrila na deteto i mezhdunarodni osinovyavania)

Aadress: Slavyanska 1

1040 Sofia

Bulgaaria

Tel: + 359 2 9237 333

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396

e-post: mpzdmo@justice.government.bg

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Määruse artikli 21 kohase otsuse täitmisest keeldumise või selle peatamise kohta teeb ringkonnakohus (okrazhen sad) (tsiviilkohtumenetluse artikli 627b lõige 2).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse bulgaaria keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teiste keskasutustega suheldes bulgaaria keelt.

Viimati uuendatud: 26/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.