Ülalpidamiskohustus

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlused ja kaebused selliste taotluste kohta esimese astme kohtutes tehtud otsuste peale tuleb esitada munitsipaalkohtule.

Apellatsioonkaebused kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise otsuste peale tuleb munitsipaalkohtu kaudu (st otsuse teinud esimese astme kohtu kaudu) esitada maakonnakohtule (teise astme kohus).

Kui täidetavaks tunnistamise taotluse kohta on tehtud lõplik otsus, annab munitsipaalkohus (esimese astme kohus) kinnituse selle kohta, et taotlus pööratakse täitmisele.

Pädevad kohtud on:

a) munitsipaalkohtud (općinski sudovi, ainsus općinski sud) tsiviilkohtumenetluse seaduse (Zakon o parničnom postupku) (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne (Narodne novine – NN) nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) alusel ning kohtute territoriaalse pädevuse ja asukoha seaduse (Zakon o područjima i sjedištima sudova) (NN nr 67/18) alusel;

maakonnakohtud (županijski sudovi), ainsus županijski sud) tsiviilkohtumenetluse seaduse (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) alusel ning kohtute territoriaalse pädevuse ja asukoha seaduse (NN nr 67/18) alusel.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Edasikaebuse kohta tehtud otsust, millele on osutatud määruse artiklis 33, saab pool vaidlustada üksnes uue menetluse alustamise taotlusega (tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 421–428).

Uue menetluse alustamise taotlus esitatakse alati sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Tsiviilkohtumenetluse seaduse kohaselt tuleb läbivaatamismenetlust määruse artikli 19 kohaldamisel alustada ühe poole esitatud uue menetluse alustamise taotluse põhjal (tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 421–428). Uue menetluse alustamise taotlus esitatakse alati sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes.

Kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 117 võib pool esitada esialgse staatuse ennistamise taotluse kohtule, kus kuulus täitmisele täitmata jäetud otsus.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Horvaatia Vabariigi keskasutus ülalpidamiskohustuse küsimustes on nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 tähenduses:

Töö, pensionisüsteemi, pere- ja sotsiaalpoliitika ministeerium (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Veebisait: https://mrosp.gov.hr/

Telefon: +385 1 6109 892, +385 1 6106 164

Faks: +385 1 6106 171

E-post: eu-poslovi@mrosp.hr

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Kohtuotsuste täitmise küsimustes on pädevus määruse artikli 21 tähenduses Horvaatia munitsipaalkohtutel. See pädevus tuleneb tsiviilkohtumenetluse seadusest (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ning kohtute territoriaalse pädevuse ja asukoha seadusest (NN nr 67/18).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seaduse artikliga 6 aktsepteerib Horvaatia Vabariik määruse artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlkeid horvaadi keelde ladina tähestikus.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega, on järgmised:

a) horvaadi keel taotlus- ja nõudevormide kasutamise korral;

b) horvaadi või inglise keel muud liiki teabevahetuse korral.

Viimati uuendatud: 30/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.