Ülalpidamiskohustus

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kohtud, kes on pädevad menetlema täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 27 lõikele 1, on Nikosia, Limassoli, Larnaca/Famagusta ja Paphose perekonnakohtud.

 • Nikosia perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio)

Telefon: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Limassoli perekonnakohus

Telefon: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Larnaca/Famagusta perekonnakohus

Telefon: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Paphose perekonnakohus

Telefon: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Kohus, kes on pädev menetlema selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 32 lõikele 2, on perekonnaasjade apellatsioonikohus (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

See asub ülemkohtu juures ja selle kontaktandmed on järgmised:

 • Küprose Ülemkohus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nikosia
  Küpros
  Telefon: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Küprose kohtusüsteemis puudub kolmanda astme kohus: apellatsioonikohtu otsust ei ole võimalik edasi kaevata.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Selles artiklis ettenähtud läbivaatamist võib taotleda, esitades taotluse otsuse tühistamiseks (aítisi paramerismoú tis apófasis) vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjade (Thesmoí Politikís Dikonomías) artikli 48 eeskirja 9 punktidele h ja n. Taotlus esitatakse sellele perekonnakohtule, kes tegi otsuse, mille tühistamist taotletakse.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

 • Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikosia

Küpros

Kontaktisikud:

 • Konstantina Sophocleous

Ametnik

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805973

Faks: (357) 22518328

E-post: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

Ametnik

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

 • Nikosia perekonnakohus

Telefon: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Limassoli perekonnakohus

Telefon: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Larnaca/Famagusta perekonnakohus

Telefon: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Paphose perekonnakohus

Telefon: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Kreeka ja inglise keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Kreeka ja inglise keel.

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.