Ülalpidamiskohustus

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Määruse artikli 27 lõike 1 kohane täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse maakohtule või kohtutäiturile.

Kooskõlas seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik, muudetud) paragrahvi 201 jj esitatakse kaebus täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale määruse artikli 32 lõike 2 tähenduses maakohtule, kes selle otsuse tegi, või maakohtule, kellel on üldpädevus kooskõlas seaduse nr 120/2001 (kohtutäiturite ja täitetoimingute kohta, edaspidi „täiteseadustik”, muudetud) paragrahviga 45.

Kui täidetavaks tunnistamise taotlus on esitatud kohtutäiturile, arutab kohtutäituri otsuse peale esitatud kaebust piirkonnakohus, kelle tööpiirkonnas asub täitmise eest vastutav kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Määruse artikli 33 kohase edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlus seisneb tühistamisavalduses (žaloba pro zmatečnost) kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahviga 229 jj, teistmisavalduses (žaloba na obnovu řízení) kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahviga 228 jj ning erakorralises kaebuses (dovolání) kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahviga 236 jj ja teatavatel juhtudel kooskõlas erikohtumenetluse seaduse paragrahviga 30.

Ülalpidamisasjades ei saa sisulise küsimuse kohta erakorralist kaebust siiski esitada.

Pädevus menetleda tühistamisavaldust ja teistmisavaldust on esimeses astmes otsuse teinud kohtul. Mõnel erijuhul on pädevus kohtul, kelle otsust vaidlustatakse (vt tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 235a). Erakorraliste kaebuste korral on pädevus ülemkohtul aadressiga Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tšehhi Vabariik

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse artikli 19 kohase läbivaatamismenetluse puhul on pädev maakohus, kes tegi otsuse esimeses astmes.

Pädev kohus peab kohaldama määruse artiklit 19 otse. Kaebuse võib esitada otsuse peale, millega lükati läbivaatamistaotlus tagasi.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutus (Laste rahvusvahelise kaitse amet):

Office for International Legal Protection of Children (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Tšehhi Vabariik

E-post: podatelna@umpod.cz

Tel: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Määruse artikli 51 lõike 3 tähenduses pädev asutus on Tšehhi Vabariigi Justiitsministeerium; ministeeriumil on seaduse nr 629/2004 (õigusabi osutamise kohta piiriülestes vaidlustes Euroopa Liidus) kohaselt täielikud volitused tagada, et õigusabi osutatakse vastavalt määruse artikli 51 lõike 2 punktile a.

Kontaktandmed:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tšehhi Vabariik

E-post: moc@msp.justice.cz

Tel: 00420 221 997 925

Faks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Määruse artikli 21 tähenduses täitmisel pädevad asutused on maakohtud.
Maaakohtute üldpädevust reguleerivad tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvid 84–86, kui täidetavaks tunnistamise taotlus esitati maaakohtule, või täiteseadustiku paragrahv 45, kui taotlus esitati kohtutäiturile.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Määruse artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse tšehhi ja slovaki keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutused aktsepteerivad artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega lisaks tšehhi keelele inglise ja slovaki keelt.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.