Ülalpidamiskohustus

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Täidetavaks tunnistamise taotlused tuleb vastavalt artikli 27 lõikele 1 esitada perekonnaõiguseametile (Familieretshuset).

Kontaktandmed:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Taani

E-post: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Veebisait: Familieretshuset.dk

Perekonnaõiguseameti otsuse peale saab kaevata perekonnaasjade kohtusse (familieret) nelja nädala jooksul. Kaebus tuleb esitada perekonnaõiguseametile. Teatavates olukordades võib perekonnaõiguseamet otsuse uuesti läbi vaadata, isegi kui pool taotleb selle kohtulikku kontrolli.

Perekonnaasjade kohus on osa esimese astme kohtust (byret). Vt http://www.domstol.dk.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Kui perekonnaasjade kohus on teinud otsuse sellises asjas, kus perekonnaõiguseameti otsuse peale on kaevatud perekonnaasjade kohtusse, siis selle kohtuotsuse saab edasi kaevata apellatsioonikohtusse (landsret) ainult apellatsiooniloa nõukogu (Procesbevillingsnævnet) loal. Apellatsiooniloa nõukogu võib anda loa kohtuotsuse edasikaebamiseks, kui kaalul on põhimõtteline küsimus või selleks on muud konkreetsed põhjused. Apellatsiooniloa taotlus tuleb esitada apellatsiooniloa nõukogule nelja nädala jooksul pärast kohtuotsuse tegemist. Nõukogu võib erandkorras anda loa kohtuotsuse edasikaebamiseks, kui taotlus esitatakse hiljem, kuid ühe aasta jooksul pärast kohtuotsuse tegemist. Sama kehtib juhul, kui perekonnaasjade kohus lahendab asja määrusega. Sel juhul on taotluse esitamise tähtajad vastavalt kaks nädalat ja kuus kuud.

Apellatsioonikohtu poolt teises astmes tehtud otsust edasi kaevata ei saa. Apellatsiooniloa nõukogu võib aga lubada, et kohtuotsuse vaatab kolmandas astmes läbi Taani kõrgeim kohus (Højesteret), kui kaalul on põhimõtteline küsimus. Läbivaatamise taotlus tuleb esitada apellatsiooniloa nõukogule nelja nädala jooksul pärast kohtuotsuse tegemist. Nõukogu võib erandkorras anda loa kohtuotsuse edasikaebamiseks, kui taotlus esitatakse hiljem, kuid ühe aasta jooksul pärast kohtuotsuse tegemist. Kui apellatsioonikohus lahendab asja määrusega, võib selle apellatsiooniloa nõukogu loal Taani kõrgeimasse kohtusse edasi kaevata. Apellatsiooniloa nõukogu annab loa, kui kaebus puudutab põhimõttelist küsimust. Kaebuse esitamise loa taotlus tuleb esitada apellatsiooniloa nõukogule kahe nädala jooksul pärast kohtumääruse tegemist. Nõukogu võib erandkorras anda loa kohtuotsuse edasikaebamiseks, kui taotlus esitatakse hiljem, kuid kuue kuu jooksul pärast kohtumääruse tegemist.

Kohtute (perekonnaasjade kohtute (esimese astme kohtute), apellatsioonikohtute ja Taani kõrgeima kohtu) ning apellatsiooniloa nõukogu kontaktandmed leiab veebisaidilt http://www.domstol.dk.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Taanis ei kohaldata.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Määruse VII peatükki, milles käsitletakse keskasutuste vahelist koostööd, ei kohaldata Taani suhtes kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva kokkuleppe alusel, mille Euroopa Ühendus ja Taani Kuningriik sõlmisid 12. juunil 2009.

Taani sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu (Ankestyrelsen) on kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 20. juuni 1956. aasta välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsiooniga (ÜRO konventsioon) nimetatud keskasutuseks rahvusvahelistes ülalpidamisasjades.

Võlgnevuste sissenõudmise eest vastutav amet ( Gældsstyrelsen) on samas volitatud tegutsema vahendajana välisriigist kooskõlas ÜRO konventsiooniga taotletava ülalpidamise tunnustamise ja täitmise (sissenõudmise) küsimustes.

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Taanis ei kohaldata.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Võlgnevuste sissenõudmise eest vastutav asutus nõuab täitmisele kuuluva kohtuotsusega seotud nõuded sisse. Kui neid ei tasuta, pöörab see asutus otsuse täitmisele.

Juhul kui makseid tegema kohustatud pool vaidlustab nõude võlgnevuse sissenõudmise või otsuse täitmisele pööramise etapis, edastab võlgnevuste sissenõudmiste eest vastutav asutus asja perekonnaõiguseametile, kes teeb selle suhtes otsuse.

Võlgnevuste sissenõudmise eest vastutav asutus võib siiski otsustada nõude olemasolu ja suuruse üle, kui küsimus on seotud nõude käsitlemisega asutuse enda poolt. Ta võib otsuse täitmise ka peatada.

Perekonnaõiguseameti otsuse peale saab kaevata perekonnaasjade kohtusse nelja nädala jooksul. Teatavates olukordades võib perekonnaõiguseamet otsuse uuesti läbi vaadata, isegi kui pool taotleb selle kohtulikku kontrolli.

Kaebused otsuste peale, mille võlgnevuste sissenõudmiste eest vastutav asutus on teinud võlgnevuste sissenõudmise kohta, sealhulgas selliste otsuste peale, mis on seotud nõuete olemasolu ja suurusega juhul, kui küsimus on seotud nõude käsitlemisega asutuse enda poolt, võib esitada riiklikule maksukohtule (Landsskatteretten).

Täitmiskohtunik (fogedret) teeb otsuseid vaiete kohta, mis on esitatud võlgnevuste sissenõudmise eest vastutava asutuse tehtud arestimiste suhtes. Edasikaebused täitmiskohtuniku otsuste peale võib esitada apellatsioonikohtule. Kui nõude majanduslik väärtus ei ületa 20 000 Taani krooni, võib täitmiskohtuniku otsuse peale edasikaebuse esitada ainult apellatsiooniloa nõukogu loal. Apellatsiooniloa nõukogu loal võib apellatsioonikohtu poolt edasikaebuse kohta tehtud otsuse edasi kaevata Taani kõrgeimasse kohtusse.

Sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu ja riikliku maksukohtu tehtud otsuseid võivad kohtud arutada kooskõlas põhiseaduse artikliga 63. Kui kaebuse esitaja elab Taanis, tuleb selle otsuse läbivaatamise taotlus esitada kaebuse esitaja elukohajärgsele esimese astme kohtule. Kui kaebuse esitaja ei ela Taanis, peab asja arutama Kopenhaageni esimese astme kohus. Esimese astme kohtu otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse asjakohasesse apellatsioonikohtusse; apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata Taani kõrgeimasse kohtusse, kuid ainult juhul, kui apellatsiooniloa nõukogu annab selleks loa. Poole taotluse korral võib esimese astme kohus edastada asja läbivaatamiseks apellatsioonikohtule, kui kaalul on põhimõtteline küsimus.


Kontaktandmed

Familieretshuset (perekonnaõiguseamet)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Taani

E-post: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Veebisait: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (võlgnevuse sissenõudmise asutus)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Taani

Tel.: +45 70157304

Veebisait: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (riiklik maksukohus)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Taani

E-post: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Kohtute (esimese astme kohtute, apellatsioonikohtute ja Taani kõrgeima kohtu) ning apellatsiooniloa nõukogu kontaktandmed leiab veebisaidilt http://www.domstol.dk

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Taani aktsepteerib artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlkeid taani, soome, islandi, norra ja rootsi keelde.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Taanis ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 09/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.