Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülalpidamiskohustus

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Inglismaa ja Wales

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Perekonnakohus, kellele edastab taotluse elatisnõuete täitmise üksus (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)) järgmisel aadressil:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (ainult Ühendkuningriigist)

+44 (0)20 3681 2757 (väljastpoolt Ühendkuningriiki)

Faks: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlus:

kassatsioonkaebus apellatsioonkaebuse kohta otsuse teinud kohtust üks aste kõrgemale kohtule.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artiklit 19 Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata, sest 2007. aasta Haagi protokoll ei ole Ühendkuningriigi suhtes siduv.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutuseks on lordkantsler (Lord Chancellor), kes vastutab üldiste tegevuspõhimõtete eest, kuid keskasutuse haldusülesandeid täidab elatisnõuete täitmise üksus:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (ainult Ühendkuningriigist)

+44 (0)20 3681 2757 (väljastpoolt Ühendkuningriiki)

Faks: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Perekonnakohus, kellele edastab taotluse elatisnõuete täitmise üksus järgmisel aadressil:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (ainult Ühendkuningriigist)

+44 (0)20 3681 2757 (väljastpoolt Ühendkuningriiki)

Faks: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 viidatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Teabevahetuses teiste keskasutustega aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Viimati uuendatud: 02/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.