Ülalpidamiskohustus

Määrusega nr 4/2009 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid

Üldine teave

Nõukogu määrus 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes.

Selles määruses on esitatud üheksa tüüpvormi, mis peaksid lihtsustama keskasutuste vahelist suhtlemist ja võimaldama esitada avaldusi elektroonilisel teel.

Määrust kohaldatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes.

Kavatsust rakendada määrust ulatuses, milles sellega muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001, kinnitas Taani deklaratsiooniga (ELT L 149, 12.6.2009, lk 80), mille aluseks on Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelne kokkulepe.

Taani kinnitas oma kavatsust rakendada 10. novembril 2011 vastu võetud rakendusmäärust, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) X ja XI lisa. (Taani teatis. ELT L 195, 18.7.2013, lk 1)

Taanit suhtes ei ole Haagi 2007. aasta protokoll siduv.

Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad enne üleminekuperioodi lõppu algatatud pooleliolevad menetlused siiski ELi õiguse kohaselt. Kuni 2024. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki nende menetluste raames (dünaamilistes) veebivormides endiselt valida.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis on esitatud teave määruse kohaldamise kohta ja kasutusmugav vahend vormide täitmiseks. Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on koostanud ülalpidamiskohustuste määruse lisade kasutamise juhendi, millega saab tutvuda 23 keeles.

Mittekohustuslik tüüpvorm elatisvõlast teatamiseks

Selleks et lihtsustada ülalpidamiskohustuste määruse elluviimist praktikas ning tagada kodanike õiguste tõhus kasutamine kogu ELis, on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koostanud mittekohustusliku tüüpvormi elatisvõlast teatamiseks.

See mittekohustuslik vorm aitab elatisvõlga sisse nõuda ja on olemas 23 keeles. Vormile on lisatud selle täitmise juhend. Vormi saab kasutada järgmises vormingus: PDF PDF (697 Kb) et ja XLS Excel (202 Kb) et.

Mittekohustuslik tüüpvorm rahumeelsete lahenduste jaoks

Selleks et hõlbustada ülalpidamiskohustuste määruse rakendamist ja et elatist tulemuslikult üle piiri sisse nõuda, on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik välja töötanud (mittekohustusliku) tüüpvormi rahumeelsete lahenduste jaoks.

Vaidluse rahumeelne lahendamine aitab vältida kohtu sekkumist ja/või täitemenetlust ning pikki ja keerulisi menetlusi. See vorm aitab keskasutustel toetada pooli rahumeelsete kokkulepete saavutamisel ja ületada keelebarjääre. Eesmärk on jõuda selleni, et elatist makstakse vabatahtlikult. Vorm on koostatud 23 keeles ning see on kättesaadav PDF PDF (99 Kb) et-vormingus.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduvad lingid

Haagi 23. novembri 2007. aasta protokoll

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed
Viimati uuendatud: 09/12/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.