Ülalpidamiskohustus

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 alusel lahendavad Eesti Vabariigis täidetavaks tunnistamise avaldusi maakohtud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 121).

Artikli 32 lõike 2 alusel vaatavad Eesti Vabariigis täidetavaks tunnistamise otsuse kohta esitatud kaebusi läbi ringkonnakohtud.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artiklis 33 sätestatud vaidlustamise viisiks Eesti Vabariigis on määruskaebusmenetlus Riigikohtus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 625, § 695-701).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artiklis 19 sätestatud läbivaatamistaotluse menetlemine toimub Eesti Vabariigis kaja lahendamise sätete kohaselt ulatuses, milles nõukogu määruses (EÜ) 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamisküsimustes ei ole ette nähtud teisiti; läbivaatamistaotlusi lahendavad maakohtud.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 49 lõike 3 alusel on Eesti Vabariigis keskasutuseks:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

e-post: central.authority@just.ee

telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 alusel lahendavad Eesti Vabariigis täitmisest keeldumise või selle peatamise avaldusi maakohtud.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artikli 20, 28 ja 40 alusel aktsepteerib Eesti Vabariik lisaks eesti keelele tõlget inglise keelde.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 59 alusel aktsepteerib Eesti Vabariik teabevahetust teiste keskasutustega lisaks eesti keelele inglise keeles.

Viimati uuendatud: 29/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.