Ülalpidamiskohustus

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohaste asjade puhul on pädev piirkonnakohus (käräjäoikeus/tingsrätt). Edasikaebusi artikli 32 lõike 2 alusel menetleb apellatsioonikohus (hovioikeus/hovrätt).

Nende kohtute kontaktandmed leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 33 kohane vaidlustamismenetlus seisneb apellatsioonkaebuse esitamises ülemkohtule (korkein oikeus/högsta domstolen), kui selleks on antud luba (vastavalt vajadusele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku 30. peatüki paragrahve 1–5).

Apellatsioonikohtu otsuste peale saab esitada edasikaebuse ülemkohtule.

Kui isik soovib otsust edasi kaevata, tuleb selleks küsida ülemkohtult menetlusluba.

Luba antakse ainult siis, kui asja ülemkohtu ette saatmine on oluline õigusküsimuses muude sarnaste asjade seisukohast või õiguse kohaldamise ühtluse tagamiseks. Menetlusluba antakse ka siis, kui on selleks on asjas tehtud menetlusvea või muu vea tõttu eripõhjus otsuse tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, või kui loa andmise tingib mõni muu mõjuv põhjus.

Kassatsioonkaebuse esitamise juhised on lisatud apellatsioonikohtu otsusele. Juhistes on näidatud seadusjärgsed kaebuse esitamise alused ja kaebuse ülemkohtu ette saatmise üksikasjad. Menetlusloa taotluse esitamise tähtaeg on 60 päeva alates apellatsioonikohtu otsuse pooltele teatavakstegemise kuupäevast.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohase läbivaatamismenetluse taotlus esitatakse kohtusse, kes tegi asjas lõpliku otsuse. Seda menetlust on vastavalt reguleeritud kohtumenetluse seadustiku 31. peatüki paragrahvides 3–5 ja 14a. Nende kohtute kontaktandmed leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Soome keskasutus on justiitsministeerium (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Justiitsministeeriumi kontaktandmed:

Oikeusministeriö (justiitsministeerium)

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö (rahvusvahelise õigusabi üksus)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (valitsus)

Tel: 358-9-1606 7628

Faks: 358-9-1606 7524

E-post: maintenance.ca.om@gov.fi

Soome sotsiaalkindlustusamet (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (KELA)) võib avalik-õigusliku asutusena täita mõningaid keskasutusele määratud ülesandeid (vt täpsem teave artikli 71 lõike 1 punktis e – avalik-õiguslikud asutused). Kõik Soome saadetavad taotlused tuleb siiski adresseerida justiitsministeeriumile.

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Ülalpidamiskohustuste määruse artikli 51 lõike 3 kohane avalik-õiguslik asutus on sotsiaalkindlustusamet (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten).
Kui sotsiaalkindlustusamet on õigustatud isikule määranud ülalpidamise, teeb ta keskasutusena järgmisi toiminguid:

  • taotleb kohtuotsuse tunnustamist või kohtuotsuse tunnustamist ja täidetavaks tunnistamist (artikli 56 lõike 1 punkt a)
  • taotleb taotluse saanud liikmesriigis tehtud või tunnustatud kohtuotsuse täitmist (artikli 56 lõike 1 punkt b)
  • taotleb erimeetmeid (artikli 53 lõige 1).

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed:

Kansaneläkelaitos (Sotsiaalkindlustusamet)
Recovery Centre
PL 450

FI-00056 Kela

Finland

Tel: +35820 634 4940 (üksikisikutele)

+35820 634 4942 (ametiasutustele)


E-post: maintenance@kela.fi

Veebisait: http://www.kela.fi/

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 tähenduses täitmisel on pädev kostja alalise või harjumuspärase elukoha järgne kohtutäitur (ulosottomies/utmätningsman). Asjaomases artiklis osutatud taotluse võib esitada ükskõik millisele kohalikule täiteasutusele.

Nende täiteasutuste kontaktandmed leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Soome aktsepteerib artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul soome, rootsi ja inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Soome aktsepteerib teabevahetusel soome, rootsi ja inglise keelt.

Viimati uuendatud: 22/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.