Ülalpidamiskohustus

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohaste asjade puhul on pädev esimese astme kohtu (Tribunal judiciaire) president või notarite koja (chambre des notaires) esimees.

Artikli 32 lõike 2 kohaste asjade puhul on pädev apellatsioonikohus (cour d'appel).

Kooskõlas artikli 27 lõikega 2 määratakse artikli 27 lõike 1 kohane territoriaalne kohtualluvus vastavalt selle poole harjumuspärasele elukohale, kelle suhtes täitmist taotletakse, või täitmise toimumise kohale.

Artikli 32 lõike 2 kohasel asutusel on pädevus lahendada edasikaebusi perekonnaõiguse kohtuniku (juge aux affaires familiales) tehtud otsuste peale.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikliga 33 ettenähtud menetlus on kassatsioonkaebuse esitamine kassatsioonikohtule vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitele 973–982 ja 1009–1031.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse artikliga 19 ettenähtud läbivaatamismenetlus on apellatsioon, mille võib esitada apellatsioonikohtule, kelle kohtualluvusse vaidlustatava otsuse teinud kohus kuulub.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutuse ülesandeid täidab Välis- ja Euroopa asjade ministeerium (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Faks: +33 (0)1 43 17 81 97

E-post: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Täitmise eest vastutab võlgniku elukohajärgne kohus või täitmise asukoha järgne kohus.Kui võlgnik elab välismaal või tema elukoht on teadmata, on pädev täitmise asukoha järgne kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Ainult prantsuse keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Ainult prantsuse keel.

Viimati uuendatud: 08/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.