Ülalpidamiskohustus

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Saksamaa

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 27 kohase kohtuotsuse tunnustamise või täidetavaks tunnistamise taotluse kohta teeb otsuse selle liidumaa ülemkohtu (Oberlandesgericht) alluvuses asuva jaoskonnakohtu perekonnaasjade kolleegium, kelle tööpiirkonnas kostja harjumuspäraselt elab või kelle tööpiirkonnas täitmist taotletakse (pädevuse koondumine).Berliini ülemkohtu (Kammergericht) tööpiirkonnas teeb otsuseid Pankow-Weissensee jaoskonnakohus.

Kui menetlus käsitleb notariaalse dokumendi täidetavust, võib selle dokumendi täidetavaks tunnistada ka notar.

Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 32 kohased edasikaebused esimese astme täitemenetluses tehtud otsuste kohta esitatakse halduskaebusena (Beschwerde).Edasikaebused lahendab liidumaa ülemkohus.Edasikaebused esitatakse otsuse teinud kohtule.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 33 kohane menetlus põhineb kassatsioonkaebusel (Rechtsbeschwerde),mille lahendamise pädevus on Saksamaa ülemkohtul. Kassatsioonkaebus tuleb esitada ühe kuu jooksul alates edasikaevatava otsuse kättetoimetamisest.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 19 kohaste läbivaatamismenetluse puhul on pädev kohus, kes otsuse tegi.Kui artikli 19 tingimused on täidetud, kehtivad tagaseljaotsuseid reguleerivad sätted (tsiviilkohtumenetluse paragrahvid 343–346) analoogia alusel.Kui artikli 19 tingimused ei ole täidetud, teeb kohus otsuse taotluse tagasilükkamise kohta.Otsuse võib teha ilma suulise arutamiseta.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 49 kohane keskasutus on föderaalne justiitsamet (Bundesamt für Justiz), mille aadress on järgmine:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

Keskasutuse poole saab pöörduda telefoni, faksi või e-posti teel:

Telefon:

Kohalik: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Rahvusvaheline +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Faks:

Kohalik:0228/99 4 10-5202

Rahvusvaheline +49/228/99 4 10-5202

E-post:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Ülalpidamiskohustust käsitleva määruse artikli 21 kohaste taotluste puhul on täitekohtu pädevus jaoskonnakohtul (Amtsgericht).Kohalik pädevus on jaoskonnakohtul, kelle tööpriikonnas täitemenetlus toimub või on toimunud.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse ainult saksa keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutuse ülesandeid täitev föderaalne justiitsamet aktsepteerib määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 59 lõikes 3 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega inglise keelt, kui asjaomaste keskasutustega on nii kokku lepitud.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.