Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülalpidamiskohustus

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Gibraltar

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädev menetlema:

Clerk to the Magistrates’ Court (rahukohtu sekretär)

32–36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi on pädev menetlema:

Clerk to the Magistrates’ Court (rahukohtu sekretär)

32–36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlus:

edasikaebus ülemkohtusse.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artiklit 19 Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata, sest 2007. aasta Haagi protokoll ei ole Ühendkuningriigi suhtes siduv.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Minister for Justice (justiitsminister)

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefon: + 350 2005 9267

Faks: + 350 2005 9271

E-posti aadress: moj@gibraltar.gov.gi

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Clerk to the Magistrates’ Court (rahukohtu sekretär)

32–36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 viidatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Teabevahetuses teiste keskasutustega aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Viimati uuendatud: 12/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.