Ülalpidamiskohustus

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohaste täidetavaks tunnistamise asjade puhul on pädev esimese astme kohus, kelle suhtes täitmist taotletakse. Artikli 32 lõike 2 kohaste täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuste peale esitatud edasikaebuste puhul on pädev apellatsioonikohus, kelle tööpiirkonda kuulub otsuse teinud esimese astme kohus.

Artikli 32 lõikes 2 osutatud edasikaebuseks on apellatsioonkaebuses (έφεση).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artiklis 33 osutatud vaidlustamismenetlus seisneb kassatsioonkaebuses (αίτηση αναίρεσης). Vaidlustamismenetlusi käsitlev kohus on Kreeka Tsiviil- ja Kriminaalõiguse Ülemkohus (Areios Pagos või kreeka keeles: Άρειος Πάγος).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Vastavalt artiklile 19 võib välisriigi kohtu tagaseljaotsuse otsuse ülalpidamisküsimuses vaidlustada pool/kostja, kes otsuse tegemise juures ei viibinud.Edasikaebused tagaseljaotsuste kohta esitatakse otsuse teinud kohtule.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 49 lõike 3 kohane keskasutus on justiitsministeeriumi rahvusvahelise tsiviil- ja kriminaalkoostöö osakond.

Mesogeion 96

11527 Αθήνα (Ateena)

Telefon: (+30) 213 1307312

Faks: (+30) 213 1307499

E-post: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Kreeka õigusaktidega ei ole ette nähtud, et keskasutuse ülesandeid täidavad avalik-õiguslikud asutused või pädevate asutuste järelevalve all tegutsevad muud asutused, nagu see on ette nähtud artikli 51 lõikes 3.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 kohaldamisel täitmisasjade suhtes on pädev esimese astme kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Kreeka keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutused aktsepteerivad artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega kreeka ja inglise keelt.

Viimati uuendatud: 01/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.