Ülalpidamiskohustus

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Maakohtu tööpiirkonnas asuv kohalik kohus; Budapestis Buda keskne linnakohus. Edasikaebuseid lahendavad maakohtud ja Budapestis kõrgem linnakohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Ungaris esitatakse läbivaatamise taotlus ülemkohtule (Curia) esimeses astmes otsuse teinud kohaliku kohtu kaudu.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohase läbivaatamismenetluse võib algatada esimese astme kohtuna tegutsevas kohalikus kohtus vastavalt teistmismenetluse eeskirjadele (1952. aasta III seadus tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise kohta, peatükk XIII, paragrahvid 260–269).

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Ungari Justiitsministeerium
1051 Budapest,
Nádor utca 22,
Telefon: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,
Faks: (+36) 1 550 3946,
E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 lõike 2 kohastes asjades on pädevad maakohtu ja Budapesti puhul Buda keskse linnakohtu tööpiirkonnas asuvad kohalikud kohtud. Artikli 21 lõike 3 kohastes asjades on pädevad kohalikud kohtud, kelle tööpiirkonnas on täitemenetlust toimetava kohtutäituri asukoht.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Ungari keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

a) Avalduse esitamise vormid: ungari keel.

b) Taotluse esitamise vormid: ungari, inglise või saksa keel

c) Muud teated – keskasutus aktsepteerib ungari, inglise või saksa keelt.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.