Ülalpidamiskohustus

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohase täidetavaks tunnistamise taotluse ja artikli 32 lõike 2 alusel sellise taotluse suhtes esitatud kaebuse puhul on pädev apellatsioonikohus.

Pädevate asutuste kontaktid leiab veebisaidilt www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 33 kohasteks vaidlustamismenetlusteks on tavapärane ja erakorraline otsuste vaidlustamise menetlus: kassatsioonkaebus kassatsioonikohtule, tühistamine otsuse teinud kohtus (revocazione) ja iseseisva nõudega kolmanda isiku menetlusse astumine (opposizione di terzo).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohase läbivaatamismenetluse puhul on pädev otsuse teinud asutus; taotlus tuleb esitada läbivaadatava otsuse vastuvõtmisel järgitud menetluseeskirjade kohaselt.

Pädevate asutuste kontaktid leiab siit.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutus on justiitsministeeriumi noorsooõiguse osakond:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Faks: +39 6 68188323

E-mail : autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Turvaline e-posti aadress: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 kohaselt täitmisel pädevad asutused on üldkohtud (Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 9 teise lõike alusel).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse itaalia keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega itaalia keelt.

Viimati uuendatud: 16/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.