Ülalpidamiskohustus

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Lätis on kooskõlas määruse artikli 27 lõikega 1 täidetavaks tunnistamise taotlusi pädevad menetlema üldise pädevusega kohtud, st piirkondlikud kohtud (või linnakohtud).

Lätis on kooskõlas määruse artikli 32 lõikega 2 täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse edasikaebusi pädevad menetlema ringkonnakohtud asjaomase piirkondliku kohtu (või linnakohtu) vahendusel.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kooskõlas määruse artikliga 33 saab edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustada ülemkohtu senatis asjaomase ringkonnakohtu vahendusel.

Kontaktandmed:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36,

Rīga, LV-1511

Latvija

Tel: +371 670 203 50

Faks: +371 670 203 51

E-post: at@at.gov.lv

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kostja võib taotleda kooskõlas määruse artikliga 19 otsuse läbivaatamist, esitades taotluse:

1)      piirkondliku kohtu (või linnakohtu) määruse või otsuse peale asjaomasele ringkonnakohtule;

2)      ringkonnakohtu määruse või otsuse peale ülemkohtu tsiviilkolleegiumile;

3)      ülemkohtu tsiviilkolleegiumi määruse või otsuse peale ülemkohtu senati tsiviilasjade osakonnale.

Läbivaatamistaotlust ei saa enam esitada siis, kui asjaomase kohtulahendi täidetavaks tunnistamise taotluse esitamise tähtaeg on möödunud.

Taotlusele käigu andmise üle otsustades kontrollib kohus seda, kas taotluse esitaja osutatud asjaolud on piisavad määruse artikli 19 kohaseks läbivaatamiseks. Kui kohus leiab, et asjaolud on piisavad kohtulahendi läbivaatamiseks, tühistab ta vaidlustatud otsuse täies ulatuses ja saadab asja uueks arutamiseks esimese astme kohtusse. Kui kohus leiab, et taotluses esitatud asjaolud ei ole piisavad kohtulahendi läbivaatamiseks, jätab ta taotluse käiguta. Kohtu sellise määruse peale võib esitada määruskaebuse.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Lätis täidab keskasutuse ülesandeid Ülalpidamise tagamise fondi juhatus.Fondi kontaktandmed:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Latvija

Tel:      + 371 67 830 626

Faks:    + 371 67 830 636

E-post:pasts@ugf.gov.lv

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Lätis täidab määruse artiklis 51 osutatud keskasutuse ülesandeid Ülalpidamise tagamise fondi juhatus.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Lätis on kooskõlas määruse artikliga 21 kohtulahendi täitmisest keeldumise või täitmise peatamise taotlusi pädevad lahendama piirkondlikud kohtud (või linnakohtud), kelle tööpiirkonnas kohtulahend täitmisele kuulub.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Läti aktsepteerib määruse artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul ainult riigikeelt, st läti keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Läti aktsepteerib määruse artiklis 56 osutatud taotluste puhul (määruse VI ja VII lisa) üksnes riigikeelt, s.t läti keelt.

Läti aktsepteerib erimeetmete taotluste puhul (määruse V lisa) läti või inglise keelt.

Muu suhtluse tarbeks aktsepteerib keskasutus taotluse korral läti või inglise keelt.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.