Ülalpidamiskohustus

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt määruse artikli 27 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt määruse artikli 32 lõikele 2 menetleb Leedu Apellatsioonikohus (Lietuvos apeliacinis teismas).

Leedu Apellatsioonikohus

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
E-post :apeliacinis@apeliacinis.lt

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Leedu Apellatsioonikohtu otsuse peale kaebuse kohta, mis on esitatud täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale, võib esitada kassatsioonkaebuse Leedu Ülemkohtule. Sellised kaebused lahendatakse vastavalt kassatsioonikohtu menetluseeskirjadele, mis on sätestatud Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustikus, välja arvatud juhul, kui määruses või Leedu seadustes, millega rakendatakse tsiviilkohtumenetlust reguleerivaid Euroopa Liidu ja rahvusvahelisi õigusnorme, on sätestatud teisiti. Kui kassatsioonkaebus võetakse menetlusse, lisatakse see prioriteetsena ülemkohtus kassatsiooni korras lahendatavate asjade loetellu. Ülemkohus määrab kaebusele vastamiseks maksimaalselt 14päevase tähtaja. Teatises kaebuse lisamise kohta ülemkohtus kassatsiooni korras lahendatavate asjade loetellu (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 350 lõige 7) teatab ülemkohus pooltele ja teistele asja kaasatud isikutele kaebusele vastamise tähtaja.

Ülemkohtu määratud tähtajaks peavad pooled esitama kirjaliku vastuse kaebusele ja seda võivad teha ka teised asjasse kaasatud isikud. Tähtaeg hakkab kulgema alates kaebuse lisamisest ülemkohtus kassatsiooni korras lahendatavate asjade loetellu.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Ülalpidamist käsitleva otsuse vaatab kooskõlas määruse artikliga 19 läbi otsuse teinud kohus. Kui kohus on otsustanud hakata menetlema ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse läbivaatamistaotlust, saadab ta taotluse ja selle lisade ärakirja taotluse esitajale ja teatab talle, et ta peab taotlusele kirjaliku vastuse esitama 14 päeva jooksul pärast taotluse saatmise kuupäeva. Ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse läbivaatamistaotluse lahendab kohus kirjalikus menetluses. Vajaduse korral korraldab kohus suulise menetluse, et kuulata ära ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse läbivaatamistaotlus. Kohus peab lahendama ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse läbivaatamistaotluse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast vastuste esitamise tähtaja möödumist ja tegema ühe määruse artikli 19 lõikes 3 osutatud otsustest.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Riigi õigusabi talitus (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Leedu

Telefon: +370 700 00211, +370 700 00190

Faks: +370 700 35004

E-post: teisinepagalba@vgtp.lt

Veebisait: https://vgtpt.lrv.lt/en

Kui taotlus puudutab vanema ülalpidamiskohustust alla 21aastase lapse suhtes, on keskasutus riikliku sotsiaalkindlustusfondi Mažeikiai harukontor.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Leedu

Telefon: +370 443 26659

Faks: +370 443 27341

E-post: mazeikiai@sodra.lt

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Juhul kui taotlus on seotud vanema ülalpidamiskohustusega alla 21aastase lapse suhtes, on määruse artikli 51 kohane keskasutus sotsiaal- ja tööministeeriumi haldusalas tegutsev laste ülalpidamisfond.

Sotsiaal- ja tööministeeriumi haldusalas tegutseva laste ülalpidamisfondi kontaktandmed:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefon: (8 5) 272 8081

Faks: (8 5) 265 3984
E-post: info@vif.lt

Vajaduse korral antakse riigi õigusabi määruse artiklis 56 loetletud taotluse esitamise korral kooskõlas riigi õigusabi seaduses sätestatud korraga, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu või rahvusvahelisi õigusakte rakendavates Leedu seadustes või määruses on ette nähtud teisiti. Kui määruse artiklis 56 loetletud taotluste läbivaatamise käigus peaks ilmnema, et taotleja vajab riigi õigusabi, edastavad Vilniuses asuv riigi õigusabi talitus ning sotsiaal- ja tööministeeriumi haldusalas tegutsev laste ülalpidamisfond taotluse otse riigi õigusabi korraldamisega tegelevale ametiasutusele – Leedu riiklikule õigusabi talitusele.

Leedu riikliku õigusabi talituste nimed ja kontaktandmed

Riigi õigusabi talitus

Aadress

Telefon

Faks

E-post

Vilniuses asuv riigi õigusabi talitus

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kaunases asuv riigi õigusabi talitus

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipedas asuv riigi õigusabi talitus

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Šiauliais asuv riigi õigusabi talitus

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžyses asuv riigi õigusabi talitus

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Määruse artikli 21 lõikes 2 osutatud taotlused keelduda täielikult või osaliselt päritoluriigi kohtu ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse täitmisest lahendab apellatsioonikohus.

Leedu Apellatsioonikohus
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479
Faks: (8 5) 266 3060
E-post: apeliacinis@apeliacinis.lt

Määruse artikli 21 lõikes 3 osutatud taotlused peatada täielikult või osaliselt päritoluriigi kohtu ülalpidamiskohustust käsitleva otsuse täitmine lahendab täitmise taotlemise asukoha järgne piirkonnakohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Määruse artiklis 20 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse ainult leedu keelt. Määruse artiklites 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse leedu ja inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Leedu keskasutus aktsepteerib määruse artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega leedu ja inglise keelt.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.