Ülalpidamiskohustus

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

- Territoriaalne pädevus

Täidetavaks tunnistamise taotlus tuleb esitada ringkonnakohtu esimehele.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg'i ringkonnakohus)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81-1
Faks: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel: (+352) 80 32 14 - 1
Faks: (+352) 80 71 19 või (+352) 802484

- Kaebus täidetavaks tunnistamise taotluse kohta tehtud otsuse peale

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil (Apellatsioonikohtu tsiviilkolleegium)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81-1
Faks: (+352) 47 59 81-2396

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Apellatsiooniastmes tehtud otsuseid saab edasi kaevata kassatsiooniastmesse.

Cour de cassation (Kassatsioonikohus)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 475981-2369/2373

Faks: (+352) 475981-2773

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Luksemburgis kohtusse ilmumata jäänud kostja võib pädevas kohtus tehtud otsuse vaidlustada määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustel. Kaja tuleb esitada otsuse teinud kohtule konkreetses vormis.

Justice de Paix de Luxembourg (Luxembourg'i rahukohus)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Esch-sur-Alzette'i rahukohus)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel: (+352) 530 529 200 Faks: (+352) 530 529 201

Justice de Paix de Diekirch (Diekirch'i rahukohus)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luxembourg'i ringkonnakohus)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Diekirchi ringkonnakohus)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel: (+352) 80 32 14-1

Faks: (+352) 807119 või (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutus on ülemkohtu juures tegutsev riigiprokuratuur.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 47 59 81 või -2393/2329
Faks: (+352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Pädev asutus on ülemkohtu juures tegutsev riigiprokuratuur.

Parquet Général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 475981-2393/2329

Faks: (+352) 470550

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 22/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.