Ülalpidamiskohustus

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohus, kes on pädev menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 27 lõikele 1, on tsiviilkohus (perekonnaasjade osakond). Kohtu kontaktandmed on järgmised:

Aadress:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Kohus, kes on pädev menetlema selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 32 lõikele 2, on apellatsioonikohus. Kohtu kontaktandmed on järgmised:

Aadress:

Court of Appeal

The Law Courts

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Kui apellatsioonikohus on teinud edasikaebuse kohta otsuse, ei ole seda Maltas enam võimalik vaidlustada.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohane läbivaatamismenetlus on sätestatud 2011. aasta rahvusvahelise ülalpidamiskohustuse määruse (õiguslik teade nr 452/11) artiklis 7 „Apellatsioon täidetavaks tunnistamise taotluse kohta otsuse tegemiseks“. Läbivaatamismenetlust on pädev toimetama apellatsioonikohus, kelle kontaktandmed on järgmised:

Aadress:

Court of Appeal

The Law Courts

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Keskasutus on sotsiaalhoolekande standardite osakonna direktor. Asutuse kontaktandmed on järgmised:

Aadress:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Telefon: + 356 2278 8000

Faks: + 356 2278 8360

E-post: welfare.standards@gov.mt

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Ei kohaldata

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Määruse artikli 21 kohastes täitmisküsimustes pädev asutus on tsiviilkohus (perekonnaasjade osakond). Kohtu kontaktandmed on järgmised:

Aadress:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Inglise keel

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Malta või inglise keel

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.