Ülalpidamiskohustus

Holland

Sisu koostaja:
Holland

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Holland

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohaseid täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädevad lahendama ringkonnakohtus hagi tagamise avaldusi lahendavad kohtunikud.

Määruse artikli 32 lõike 2 kohaseid kaebuseid sellise otsuse kohta on pädev lahendama kohus, kes tegi otsuse täidetavaks tunnistamise taotluste kohta.Ringkonnakohtute kontaktandmed leiab kohtute nõukogu veebisaidilt: www.rechtspraak.nl.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artiklis 33 osutatud vaidlustamismenetluseks on kassatsioon.

Kassatsioonkaebusi lahendab üldkohtusüsteemi kõrgeim kohus, Madalmaade Ülemkohus (Hoge Raad der Nederlanden).Kassatsiooni eesmärk on tagada õiguse ühtsus, juhtida õiguse arengut ja tagada õiguskaitse.Kassatsiooni korras menetletakse vaid õigusküsimusi.Ülemkohus uurib seda, kas seadust, sealhulgas menetluseeskirju, on korrektselt kohaldatud.Asjaolude puhul peab ta lähtuma vaidlustatud kohtuotsuses sedastatust.Kassatsioonkaebuse pooli esindavad ülemkohtus advokaadid.

Asja menetlusse andmiseks esitatakse kaebus koos selle aluseks olevate asjaoludega.Kostja võib esitada kaitseväited kolme kuu jooksul (või ülemkohtu määratud muu tähtaja jooksul).Kui see on asja huvides soovitav, võib advokaat asjaolusid selgitada.Ülemkohtu esimees esitab kirjaliku arvamuse, millest lähtuvalt teeb ülemkohus otsuse.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Läbivaatamistaotlus tuleb esitada ühel määruse artiklis 19 loetletud alusel ja tähtaja jooksul kohtule, kes otsuse tegi.Madalmaades võib selleks olla nii ringkonna- kui ka apellatsioonikohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Pädev asutus on Riiklik elatismaksete amet (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, LBIO).

Ameti kontaktandmed:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)10 289 4895

Faks: +31(0)10 289 4882

E-post: iia@lbio.nl

Veebisait: www.lbio.nl

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Otsuseid täidavad kohtutäiturid.

Madalmaade Kuningliku Kohtuametnike Kutseorganisatsiooni Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kontaktandmed:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)70 890 3530

Faks: +31 (0)70 890 3531

E-post: kbvg@kbvg.nl

Veebisait: http://www.kbvg.nl

Veebisaidil on loetletud Madalmaade kohtutäiturite nimed ja büroode aadressid.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse ainult hollandi keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 59 lõikes 1 osutatud taotlus või täidetud taotluse vorm tuleb esitada hollandi keeles.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.